<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <!-- saved from url=(0038)http://www.andsolm.info/notis.htm --> <HTML><HEAD><META content="IE=5.0000" http-equiv="X-UA-Compatible"> <TITLE>NOTIS</TITLE> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <STYLE type="text/css"> <!-- .style2 { color: #FF0000; font-size: 18px; font-weight: bold; } --> </STYLE> </HEAD> <BODY background="images/background.jpg"> <CENTER><B><SPAN class="style2">ANDRA SOLIMA Bazn+cas mkzikas lapa<B></B></SPAN><B> </B></B></CENTER><B><B><BR><BR><left>ENGLISH VERSION:<BR><strong><span style="color: #993300; font-family: Times New Roman;"><a href="http://www.andsolm.info/scores.htm">http://www.andsolm.info/scores.htm</a></span></strong><br/></span></strong></span></p></left> <CENTER> <STYLE type="text/css"> <!-- .style4 { color: #CC0000; font-size: 15px; font-weight: bold; } --> </STYLE> <left><B><SPAN class="style4">`o mkziku dr+kst br+vi kopt, izplat+t un izmantot tikai Dieva godam bez komerciliem nolkkiem<B></B></SPAN><B> </B></B></left></CENTER><B><B><BR><BR><left><B>Piez+mes par Encore failiem:</B><BR>Liela da<a failu ir sarakst+ta Encore 4.5.5. versij prieka Windows XP (apdeitojot to no 4.5.3.). Bet vairki jaunkie faili ir sarakst+ti vai modificti Encore 4.5.5. Windows Vista (ohhhh!) versij, kur var rasties problmas ar da~u failu atvraanu Encore programm (sorry!). Skot ar Nr. 206 "Gaidas beidzas", ir divi Encore faili: 4.5.5. (=Encore 4) un 5.0.2. (=Encore 5) Windows Vista versij. <BR>Faili Windows Vista Encore 4.5.5. versij bie~i neatveras, jo ir programmas k<kda Printer Info failos, kas bie~i ne<auj noseivot failu ar main+tiem lapas malu iestat+jumiem pie Page Setup, tpc vajag failu konvertt ar StripPrinterInfo programmu: <A href="http://www.andsolm.info/images/StripPrinterInfo.zip"><IMG width="25" height="25" src="images/Cleanup.gif"></A>, atverot failu ar a+s programmas brovzeri. Bet ieprieka ao failu obligti jm#ina atvrt ar Encore 4.5.5. programmu, un tikai tad, kad tas neveras va<, konvertt ar StripPrinterInfo programmu, vispirms attiec+gi atarhivjot .exe failu un tad to palai~ot. Ja bks uzraksts: "File Successfully Converted!", tad vars atvrt konvertto failu Encore 4.5.5. programm, bet bks jpamaina "Margin Setting" iestat+jumu pie "Page Setup", k tas ir bijis faila rad+aanas laik (piem., 0.6cm). Ja pc faila izmaiFu noseivoaanas programma atkal uzkrtos, atkrtot faila konvertaanas procedkru. Labu veiksmi pazem+bas trenaan! :)) Diem~l Encore 4.5.5. versija ne<auj izmantot latvieau tekstiem fontu "Times New Roman" iepriekaj fonta "Times New Roman Baltic" viet, tpc ir jaizmanto kds no fontiem ar paplaainjumu "Baltic", piem., Caxton Bk TL Baltic; CentSchbook TL Baltic; CenturyOldst TL Baltic ecc. <BR>Jaunks versijas Encore 5.0.2. failus pirms atvraanas vispirms ir jnoseivo, tikai tad tos vars atvrt. Ja paralli lieto Encore 4 un Encore 5 versijas, tad atvrt ar peles lab taustiFa izvli "Open With". Bet ar latvieau valodas izvli Windows Vista re#ionlajos iestat+jumos a+ <oti k<kdain jaunk versija nedarbosies pareizi, izkrop<ojot failu gan noau l+niju skumsv+tras attlumos, gan astotda<noau un citu karodziFveid+go savienojumos (Beams). Tpc no "Control Panel" grupas "Clock, Language, and Region" jaizvlas "Regional and Language Options", kur log "Administrative" ir jnomaina latvieau valoda uz ang<u (English, United States) k "Language for non-Unicode programs", atverot "Change system locale". Pc sistmas restartaanas Encore 5.0.2. versija funkcions normli, bet valodas nomaiFa var izrais+t cita veida problmas latvieau valodas lietoaan paa sistm. Piemram, var main+ties latvieau val. burtu izvietojums klaviatkr, ja lieto Tildi.<BR><BR><BR> <STYLE type="text/css"> <!-- .style3 { color: #AA0000; font-size: 18px; font-weight: bold; } --> </STYLE> <left><I>Darbu kopskaits: 477 <BR>Tematisko sadal+jumu skat. zemk!</I><BR> <BR>1. <B>J. Lonis</B>,&nbsp;<I>Ave,&nbsp;Mater Dolorosa</I> &nbsp;<B>(SATB+Ssolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaterDolorosa.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4</A> &nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaterDolorosa5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5</A> &nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaterDolorosa.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaterDolorosa.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>2. <B>C. Sasnauskas</B>,&nbsp;<I>Tantum ergo (in C,B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(C).enc" target="blank">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(B).enc" target="blank">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(C).pdf" target="blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(B).pdf" target="blank">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>3. <B>S. Webbe</B>,&nbsp;<I>Agnus Dei</I>&nbsp;<B>(SA)</B>&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAgnusDei.sib" target="blank">Sibelius</A>&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAgnusDei.pdf" target="blank">PDF</A>&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAgnusDei.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>4. <B>S. Webbe</B>,&nbsp;<I>Ave verum</I>&nbsp;<B>(SA+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum.mid" target="_self"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>5. <B>J. Geringer</B>,&nbsp;<I>Ave,&nbsp;Maria, op. 3</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/geri-ave.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GeringerAveMaria.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/geri-ave.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>6. <B>R. Jermaks</B>,&nbsp;<I>Ms lkdzam,&nbsp;Kungs</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>7. <B>C. Franck,</B>&nbsp;<I>Panis angelicus</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>8. <B>C. Franck,</B>&nbsp;<I>Lai ir slavts Dieva Vrds (2)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(2)3.sib" target="_blank">Sibelius 3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(2)5.sib" target="_blank">Sibelius 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(2).sib" target="_blank">Sibelius 6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(2).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(2).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>9. <B>Traditional (ar. A. Solims),</B>&nbsp;<I>Priec+ga mums ir a+ diena (B) (Procesijas dziesma Lieldienu r+t)</I>&nbsp;<B>(Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaB.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaB5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaB3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaB.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaB.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>10. <B>Traditional (ar. A. Solims),</B>&nbsp;<I>Priec+ga mums ir a+ diena (C) (Procesijas dziesma Lieldienu r+t)</I>&nbsp;<B>(Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaC.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaC5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaC3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaC.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaC.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>11. <B>J.G.E. Stehle,</B>&nbsp;<I>Preismesse  Salve Regina (Choral parts)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Stehle%20Salve%20Regina.MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Stehle%20Salve%20Regina.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Stehle%20Salve%20Regina.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>12. <B>L. Cherubini,</B>&nbsp;<I> Veni Jesu&nbsp;</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu.MUS" target="_blank">Finale2003</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesuFIN.pdf" target="_blank">PDF(Finale)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesuSIB.pdf" target="_blank">PDF(Sibelius)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>13. <B>J. G. Zangl,</B>&nbsp;<I>St. Ludwig's Messe, op. 59</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LudwigO10.MUS" target="_blank">Finale 10</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LudwigO10-2.xml" target="_blank">XML2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LudwigO10-1.xml" target="_blank">XML1</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/LudwigO.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LudwigO.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>14. <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Angelus Domini, op. 85-4</I>&nbsp;<B>(Ssolo+SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubG.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubG5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubF.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubF5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubG.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubF.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubG.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubF.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>15. <B>A. L. Page</B>,&nbsp;<I>Candlelight Alleluja</I>&nbsp;<B>(SATB+Ssolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Candlelight.enc" target='_blank"' _blank"="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Candlelight.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Candlelight.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>16. <B>L. H. Redner</B>,&nbsp;<I>Tu, maz, klus Betlme (O little town of Bethlehem)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BetlemeG.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BetlemeG.pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BetlemeG.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>17. <B>A. Solims (ar. gregor. mel. "Vexilla Regis") </B>,&nbsp;<I>Kungs Jzus dz+vs (in f)</I>&nbsp;<B>(SATB+BSsolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsJezusdzivs(f).enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsJezusdzivs(f).pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsJezusdzivs(f).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>18. <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Regina coeli (G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ReginacoeliG.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ReginacoeliG.pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ReginacoeliG.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>19. <B>J. Siniawski</B>, <I>Adoremus(B)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B).enc" target="_blank" _blank""="">Encore4</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B4).enc" target="_blank" _blank""="">Encore4-1</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B4)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(B).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A> &nbsp;&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(B4).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF1</A> &nbsp;&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>20. <B>J. Siniawski</B>,&nbsp; <I>Adoremus(As)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As).enc" target="_blank" _blank""="">Encore4</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As4).enc" target="_blank" _blank""="">Encore4-1</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As4)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A> &nbsp;&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As4).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF1</A> &nbsp;&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>21. <B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Alleluja in B</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(B).enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(B).pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>22. <B>A. E. Grell</B>,&nbsp;<I>Alleluja (in Des)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaDes.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaDes3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaDes5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaDes.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaDes.pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaDes.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>23. <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Asperges me, op. 35-1</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrub1.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrub1.pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrub1.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>24. <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Asperges me, op. 35-2</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrub2.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrub2.pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrub2.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>25. <B>Anon+ms (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>JFa Krist+tja dziesma (Chant of St. John Baptist) (in G,F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajadziesma3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajaDz(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajadziesma5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajaDz(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajadziesma.sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajaDz(F).sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajadziesma.pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajaDz(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajadziesma.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajaDz(F).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>26. <B><I>Kyrie (Kungs Jzu) in F </I>&nbsp;<B>(SATB+Cantor)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kyrie(KungsJezu)inF.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kyrie(KungsJezu)inF.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kyrie(KungsJezu)inF.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>27. <B><I>Kyrie (Kungs Jzu) in G </I>&nbsp;<B>(SATB+Cantor)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kyrie(KungsJezu)inG.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kyrie(KungsJezu)inG.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kyrie(KungsJezu)inG.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>28. <B><I>Kyrie (Kungs Jzu) in Es </I>&nbsp;<B>(SATB+Cantor)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kyrie(KungsJezu)inEs.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kyrie(KungsJezu)inEs.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kyrie(KungsJezu)inEs.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>29. <B>Fr. Witt</B>,&nbsp;<I>Libera me, Domine</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LiberaWitt.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LiberaWitt.pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LiberaWitt.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>30. <B>Anon+ms (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>Svts Annas dziesma (A, As, G) (Chant of St. Anna)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(A)3.sib" target="_blank">Sibelius 3 (A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(A)5.sib" target="_blank">Sibelius 5 (A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(A).sib" target="_blank">Sibelius 6 (A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(As)3.sib" target="_blank">Sibelius 3 (As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(As)5.sib" target="_blank">Sibelius 5 (As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(As).sib" target="_blank">Sibelius 6 (As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(G)3.sib" target="_blank">Sibelius 3 (G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(G)5.sib" target="_blank">Sibelius 5 (G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(G).sib" target="_blank">Sibelius 6 (G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(A).pdf" target="_blank">PDF (A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(As).pdf" target="_blank">PDF (As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(G).pdf" target="_blank">PDF (G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(A).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(A)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(As).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(As)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(G).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>31. <B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Gratulamur Tibi</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gratulamur.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gratulamur.pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gratulamur.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>32. <B>C. Rossini (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>O Jesu, mi dulcissime</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OJesu.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OJesu.pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OJesu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>33. <B>C. Rossini (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Jesu, dulcis memoria (in G,F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(G).enc" target="_blank" _blank="">Encore(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(G).pdf" target="_blank" _blank="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(F).enc" target="_blank" _blank="">Encore(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(F).pdf" target="_blank" _blank="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>34. <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>O Cor Jesu</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OCorJesu.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OCorJesu.pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OCorJesu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR> 35. <B>A. Klanan (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>Mras zemes Karaliene(c)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(c).MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(c).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(c).MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>36. <B>A. Klanan (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>Mras zemes Karaliene(d)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(d).MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(d).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(d).MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>37. <B>A. Klanan (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>MMras zemes Karal+ne(c)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MorasZemesKar(c).MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MorasZemesKar(c).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(c).MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>38. <B>A. Klanan (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>MMras zemes Karal+ne(d)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MorasZemesKar(d).MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MorasZemesKar(d).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(c).MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>39. <B>J. B. Tresch</B>,&nbsp;<I>Ave Maria (Es)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaTresh(Es).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaTresh(Es).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaTresh(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>40. <B>J. B. Tresch</B>,&nbsp;<I>Ave Maria (F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaTresh(F).enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaTresh(F).pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaTresh(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>41. <B>J. Ch. H. Rinck</B>,&nbsp;<I>Gloria Patri </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriPatri.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriPatri.pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriPatri.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>42. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Ch. H. Rinck</B>,&nbsp;<I>Gods lai ir Tvam</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GodslaiirTevam.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GodslaiirTevam.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GodslaiirTevam.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>43. <B>Fr. Witt</B>,&nbsp;<I>O salutaris</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisWitt.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisWitt.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisWitt.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>44. <B>J. B. Dykes (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Tuvk pie Dieva </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TuvakpieDieva.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TuvakpieDieva.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TuvakpieDieva.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>45. <B>M. Haidn</B>,&nbsp;<I>Pie Tevis, Kungs (in B, As, G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(B).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(As).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(G).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(As).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(G).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(As).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(As)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>46. <B>A. Krauklis (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Tik br+nia7i </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tikbriniski.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tikbriniski.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tikbriniski.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>47. <B>J. Schweitzer</B>,&nbsp;<I>Sancta Maria </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctaMaria.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctaMaria.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctaMaria.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>48. <B>Gregorian mel. (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Svtais Krusts (Crux fidelis) (Krzy|u [wity)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvKrusts.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvKrusts.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvKrusts.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>49. <B>A. Stradella</B>,&nbsp;<I>Piet Signore/Kungs, ap~lojies(h)</I>&nbsp;<B>(S/Tsolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PietaSignore(h).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PietaSignore(h).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PietaSignore(h).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>50. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>A. Stradella</B>,&nbsp;<I>Piet Signore/Kungs, ap~lojies(d)</I>&nbsp;<B>(S/Tsolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PietaSignore(d).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PietaSignore(d).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PietaSignore(d).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>51. <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Zweites Requiem in c moll/, op. 21</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GruberRequiem21-1.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Edition1)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GruberRequiem21-2.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Edition2)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GruberRequiem21-2(0).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1(Edition2)</A>&nbsp; <BR>52. <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Zweites Requiem in c moll, op. 21</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Requiem-Introitus1.enc" target="_blank" _blank??="">Introitus-Kyrie (Encore-Edition1)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sanctus1.enc" target="_blank" _blank??="">Sanctus (Encore-Edition1)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Benedictus1.enc" target="_blank" _blank??="">Benedictus (Encore-Edition1)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Agnus-Communio1.enc" target="_blank" _blank??="">Agnus Dei-Communio (Encore-Edition1)</A> <BR>53. <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Zweites Requiem in c moll, op. 21</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Requiem-Introitus2.enc" target="_blank" _blank??="">Introitus-Kyrie (Encore-Edition2)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sanctus2.enc" target="_blank" _blank??="">Sanctus (Encore-Edition2)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Benedictus2.enc" target="_blank" _blank??="">Benedictus (Encore-Edition2)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Agnus-Communio2.enc" target="_blank" _blank??="">Agnus Dei-Communio (Encore-Edition2)</A> <BR>54. <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Zweites Requiem in c moll, op. 21</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Requiem-Introitus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">Introitus-Kyrie</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sanctus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">Sanctus</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Benedictus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">Benedictus</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Agnus-Communio.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">Agnus Dei-Communio</A> <BR>55. <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Christus vincit</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CHRISTUSvincit.MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CHRISTUSvincit.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CHRISTUSvincit.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>56. <B>J. Concone</B>,&nbsp;<I>Domine salvam fac </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DOMINEsalvam.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DOMINEsalvam.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DOMINEsalvam.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>57. <B>T. Kowalski</B>,&nbsp;<I>Dieva Jrs </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievaJersKow.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievaJersKow.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievaJersKow.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>58. <B>R. Grantovskis</B>,&nbsp;<I>Svt+, Kungs </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetiKungs.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetiKungs.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetiKungs.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>59. <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Rorate, coeli </I>&nbsp;<B>(Unisono)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Rorate.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Rorate.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Rorate.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>60. <B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Debess, noraso jel Taisno </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DEBESSnoraso.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DEBESSnoraso.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DEBESSnoraso.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>61. <B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Sldz debess vrtus </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sledzdebess.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sledzdebess(c).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sledzdebess.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sledzdebess(c).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sledzdebess.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Sledzdebess(c).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>62. <B>C. Rossini (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Dievs, debess, zemes Rad+tj </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVSdebess.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVSdebess.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVSdebess.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>63. <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Nc, Jzu Kristu </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezuKristu.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezuKristu(F).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezuKristu.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezuKristu(F).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezuKristu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A><A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezuKristu(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>64. <B>H. Rohr</B>,&nbsp;<I>Adventa sveci dedzinot </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ADVENTS.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ADVENTS.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ADVENTS.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>65. <B>Anonymous (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Ak, nc, ak, nc, Emanuel (O come, o come, Emmanuel) (in e,d)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkNacEmanuel(e).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkNacEmanuel(d).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkNacEmanuel(e).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkNacEmanuel(d).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkNacEmanuel(e).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(e)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AkNacEmanuel(d).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(d)</A> <BR>66. <B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Mirgo sudrabots sniegs</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Mirgosudrabots.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Mirgosudrabots.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Mirgosudrabots.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>67. <B>E. Ebels (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Me~i svin+gi klus</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Mezisvinigi.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Mezisvinigi.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Mezisvinigi.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>68. <B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Kristus Dzimaanas Doksolo#ijas "AMEN" ("AMEN" Doxologiae Nativitatis) </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzDoxol.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzDoxol5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzDoxol.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzDoxol.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>69. <B>M. Mioduszewski mel. (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Aijj, mans Jzu (Lulaj |e Jezuniu)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AijajaJezu.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AijajaJezu.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AijajaJezu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>70. <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Pastoral-Messe in G (Kurze und sehr leichte)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PastoralG3.sib" target="_blank">Sibelius 3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PastoralG.sib" target="_blank">Sibelius 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PastoralG.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PastoralG.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>71. <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Pastoral-Messe in F (Kurze und sehr leichte)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PastoralF.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PastoralF.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PastoralF.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR> 72. <B>Fr. Schubert</B>,&nbsp;<I>Ave Maria (latvian)</I>&nbsp;<B>(Ssolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubLatv.MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubLatv.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubLatv.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR> 73. <B>Fr. Schubert</B>,&nbsp;<I>Ave Maria (latin)</I>&nbsp;<B>(Ssolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubLat.MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubLat.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubLat.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>74. <B>A. Solims</B>,&nbsp;<I>Pelnu Treadiena (Ash Wednesday)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PELNUtresdiena1.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PELNUtresdiena1.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PELNUtresdiena1.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>75. <B>A. Solims (aran~.)</B>,&nbsp;<I>Miserere Ps51/50 (in g)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE1.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(g)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(g)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(g).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(g).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>76. <B>J. GaBuszka</B>,&nbsp;<I>Lai ir slavts Dieva Vrds (1)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1).enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1d).enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1d)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1d).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(e)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1d).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(d)</A> <BR>77. <B>Anon+ms</B>,&nbsp;Svtais Jzep (in D, C) (Magne Joseph)&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(D).enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(D)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(C).enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(C)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>78. <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Stabat Mater Dolorosa</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/StabatMater.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/StabatMater.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/StabatMater.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>79. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>O crux, ave!</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave.sib" target="_blank">Sibelius3(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave(A).sib" target="_blank">Sibelius3(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave(B)3.sib" target="_blank">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave(B).sib" target="_blank">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave(C).sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave.pdf" target="_blank">PDF(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave(A).pdf" target="_blank">PDF(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave(B).pdf" target="_blank">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave(A).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif" 1="">(A)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif" 1="">(B)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/Ocruxave(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif" 1="">(C)</A> <BR>80. <B>S. Stuligrosz</B>,&nbsp;<I>Magnificat </I>&nbsp;<B>(SATB+S{Bar}solo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Magnificat.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Magnificat.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Magnificat.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>81. <B>Leitner</B>,&nbsp;<I>Dominica in Palmis (Palmu svtdiena)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(F).enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(F)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(Es).enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(Es)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(F).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(Es).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A> <BR>82. <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Gloria tibi Trinitas</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiTrinitas(partitura).sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiTrinitas(chor).sib" target="_blank">Sibelius1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Orchester(partitura).sib" target="_blank">Sibelius2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrumpetIBb.sib" target="_blank">Sibelius2-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrumpetIIBb.sib" target="_blank">Sibelius2-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TromboneI.sib" target="_blank">Sibelius2-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tuba.sib" target="_blank">Sibelius2-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiTrinitas(partitura).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiTrinitas(part.chor).pdf" target="_blank">PDF1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Orchester(partitura).pdf" target="_blank">PDF2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrumpetIBb.pdf" target="_blank">PDF2-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrumpetIIBb.pdf" target="_blank">PDF2-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TromboneI.pdf" target="_blank">PDF2-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tuba.pdf" target="_blank">PDF2-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiTrinitas(partitura).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiTrinitas(part.chor).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif" 1=""></A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Orchester(partitura).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif" 2=""></A> <BR>83. <B>Traditional (ar. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Priec+ga mums ir a+ diena (Procesijas dziesma Lieldienu r+t)</I>&nbsp;<B>(Or7estrcija)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaB.sib" target="_blank">Sibelius6(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaC.sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Priekdiena(ork.part.).sib" target="_blank">Sibelius6(Ork)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaT1.sib" target="_blank">Sibelius6(TrpI)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaT2.sib" target="_blank">Sibelius6(TrpII)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTrombone.sib" target="_blank">Sibelius6(Trb)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTuba.sib" target="_blank">Sibelius6(Tuba)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaB5.sib" target="_blank">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaC5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Priekdiena(ork.part.)5.sib" target="_blank">Sibelius5(Ork)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTI5.sib" target="_blank">Sibelius5(TrpI)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTII5.sib" target="_blank">Sibelius5(TrpII)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTrombone5.sib" target="_blank">Sibelius5(Trb)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTuba5.sib" target="_blank">Sibelius5(Tuba)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaB3.sib" target="_blank">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaC3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Priekdiena(ork.part.)3.sib" target="_blank">Sibelius3(Ork)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTI3.sib" target="_blank">Sibelius3(TrpI)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTII3.sib" target="_blank">Sibelius3(TrpII)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTrombone3.sib" target="_blank">Sibelius3(Trb)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTuba3.sib" target="_blank">Sibelius3(Tuba)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaB.pdf" target="_blank">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaC.pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Priekdiena(ork.part.).pdf" target="_blank">PDF(Ork)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaT1.pdf" target="_blank">PDF(TrpI)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaT2.pdf" target="_blank">PDF(TrpII)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTrombone.pdf" target="_blank">PDF(Trb)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTuba.pdf" target="_blank">PDF(Tuba)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaB.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaC.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Priekdiena(ork.part.).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif" 1="">(Ork)</A> <BR>84. <B>M. Haller</B>,&nbsp;<I>Vidi aquam</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VidiaquamHal.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VidiaquamHal.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VidiaquamHal.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>85. <B>W. Kosminski</B>,&nbsp;<I>Regina coeli</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKPart.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKPart5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKPart.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKPart.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>86. <B>W. Kosminski</B>,&nbsp;<I>Regina coeli</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKosm6.MUS" target="_blank">Finale 6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKosminski3.sib" target="_blank">Sibelius 3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKosminski.sib" target="_blank">Sibelius 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKosm6.pdf" target="_blank">PDF Fin</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKosminski.pdf" target="_blank">PDF Sib</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKosminski.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>87. <B>Tradicionls (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Fatimas Ave Maria</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>88. <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Surrexit Dominus vere (in F, G, Es)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(F).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(Es).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(G).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(F).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(Es).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(G).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>89. <B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Surrexit</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Surrexit(F).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Surrexit(F).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Surrexit(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>90. <B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Ascendit</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ascendit(F).enc" target="_blank" _blank??="">Encore4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ascendit(F)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ascendit(F).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ascendit(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>91. <B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Accepimus</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Accepimus.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Accepimus5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Accepimus.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Accepimus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>92. <B>G.F.Handel</B>,&nbsp;<I>Alleluja (Choral parts)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandel.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandel.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelVoices3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelVoices5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelVoices.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelVoices.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Sibelius)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandel.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A>(Encore)<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandel.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A>(Sibelius) <BR>93. <B>A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Procesijas dziesmas Kristus Miesas un AsiFu svtkos (Processional chants on Corpus Domini)</I>&nbsp;<B>(Organo/TrompeteI/II;Trombone;Tuba)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dziesmasOrg.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTrompI.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTrompII.enc" target="_blank" _blank??="">Encore2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTromb.enc" target="_blank" _blank??="">Encore3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTuba.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dziesmasOrg.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTrompI.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTrompII.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTromb.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTuba.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dziesmasOrg.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>94. <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Gloria Tibi Trinitas(Es)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibi(Es).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibi(Es).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibi(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>95. <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Gloria Tibi Trinitas(F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibi(F).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibi(F).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibi(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>96. <B>J.N. Ahle, op. 10b (orchestration A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Responsoria in processione Corporis Domini/Statio I. "Homo quidam"</I>&nbsp;<B>(SATB/Orchestra)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIP.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITromp1.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITromp2.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITromb1.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITuba.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIP.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITromp1.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITromp2.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITromb1.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITuba.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIP.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>97. <B>J.N. Ahle, op. 10b (orchestration A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Responsoria in processione Corporis Domini/Statio II. "Respexit Elias"</I>&nbsp;<B>(SATB/Orchestra)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIP.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrompI.sib" target="_blank">Sibelius1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrompII.sib" target="_blank">Sibelius1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrombI.sib" target="_blank">Sibelius1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrombII.sib" target="_blank">Sibelius1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIP.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrompI.pdf" target="_blank">PDF1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrompII.pdf" target="_blank">PDF1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrombI.pdf" target="_blank">PDF1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrombII.pdf" target="_blank">PDF1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIP.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>98. <B>J.N. Ahle, op. 10b (orchestration A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Responsoria in processione Corporis Domini/Statio III. "Ego sum panis vitae"</I>&nbsp;<B>(SATB/Orchestra)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIIP.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITrompI.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITrompII.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITrombI.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITuba.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIIP.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITrompI.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITrompII.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITrombI.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITuba.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIIP.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>99. <B>J.N. Ahle, op. 10b (orchestration A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Responsoria in processione Corporis Domini/Statio IV. "Misit me vivens Pater"</I>&nbsp;<B>(SATB/Orchestra)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVP.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTrompI.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTrompII.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTrombI.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTuba.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVP.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTrompI.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTrompII.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTrombI.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTuba.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVP.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>100. <B>Fr. Witt</B>,&nbsp;<I>Visusvto Sakramentu</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TANTUMergo(Witt).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TANTUMergo(Witt).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TANTUMergo(Witt).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>101. <B>Fr. Witt</B>,&nbsp;<I>Tantum ergo Sacramentum</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/(Witt)TANTUMergo.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/(Witt)TANTUMergo.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/(Witt)TANTUMergo.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>102. <B>W. Troschel (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Ave Maria</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Troschel).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Troschel).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Troschel).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>103. <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Euge Francisce (in C,B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EugeFrancisce(C).enc" target="_blank" _blank""="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EugeFrancisce(B).enc" target="_blank" _blank""="">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EugeFrancisce(C).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EugeFrancisce(B).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EugeFrancisce(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/EugeFrancisce(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>104. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Ak, Gaismas Dievs (in C,D,Es)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(C).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(D).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(Es).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(Es).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A> <BR>105. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Frisina</B>,&nbsp;<I>Alleluja</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ALLELUJA(Frisina).enc" target="_blank" _blank""="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ALLELUJA(Frisina).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ALLELUJA(Frisina).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>106. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>T. Flasza</B>,&nbsp;<I>Sen sludintais (Dzisiaj w Betlejem) (F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sen_sludinatais(F).enc" target="_blank" _blank""="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sen_sludinatais(F).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sen_sludinatais(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>107. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>C. Franck</B>,&nbsp;<I>Adventa Doksolo#ijas "AMEN" </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventaAmen3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventaAmen5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventaAmen.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventaAmen.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventaAmen.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>108. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Ave, Virgo!</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVirgo.enc" target="_blank" _blank""="">Encore4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVirgo5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVirgo.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVirgo.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>109. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Pastoral-Messe in G (choral parts)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PastoralGvoices.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PastoralGvoices.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PastoralGvoices.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>110. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Augstais gods (Tryumfy) (in B,G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSTAIS.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSTAIS.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSTAIS.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>111. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Gavilja liel priek (Przybie|eli do Betlejem)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVILEJA.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVILEJA.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVILEJA.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>112. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Tradicionls</B>,&nbsp;<I>EF#e<us ms dzirdjm (Angels we have heard on high)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ENGELI.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ENGELI.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ENGELI.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>113. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Tradicionls (harm. J. Stainer)</B>,&nbsp;<I>No debes+m (The first Noel)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/No%20debesim.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/No%20debesim5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/No%20debesim.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/No%20debesim.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>114. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Witaj, Jezu narodzony</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WitajJezu.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WitajJezu.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WitajJezu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>115. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>A. L. Page</B>,&nbsp;<I>Candlelight Alleluja (Partitura)</I>&nbsp;<B>(SATB+Ssolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CandlelightPartitura.enc" target="_blank" _blank""="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CandlelightPartitura.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CandlelightPartitura.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>116. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>W. Gorzelniawski</B>,&nbsp;<I>Hodie Christus natus est (b)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HodChr(b).enc" target="_blank" _blank""="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HodChr(b).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HodChr(b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>117. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>W. Gorzelniawski</B>,&nbsp;<I>Hodie Christus natus est (c)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HodChr(c).enc" target="_blank" _blank""="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HodChr(c).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HodChr(c).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>118. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>R. S. Willis</B>,&nbsp;<I>Pr mazo ciemu (It came upon the midnight clear)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Parmazociemu3.sib" target="_blank">Sibelius 3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Parmazociemu.sib" target="_blank">Sibelius 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Parmazociemu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Parmazociemu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>119. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Sv. Agatas dziesma</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Agatasdziesma.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Agatasdziesma.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Agatasdziesma.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>120. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Ch. H. Rinck</B>,&nbsp;<I>Katru gad' no jauna </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Katrugad.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Katrugad.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Katrugad.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>121. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>A. Solims,</B>&nbsp;<I>Lai ir slavts Dieva Vrds</I>&nbsp;<B>(SATB+Voice)</B>&nbsp;<I>(Papildints!)</I><A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1-3)3.sib" target="_blank">Sibelius 3(Voice)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1-3)5.sib" target="_blank">Sibelius 5(Voice)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1-3).sib" target="_blank">Sibelius 6(Voice)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(3)3.sib" target="_blank">Sibelius 3(SATB)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(3)5.sib" target="_blank">Sibelius 5(SATB)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(3).sib" target="_blank">Sibelius 6(SATB)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1-3).pdf" target="_blank">PDF(Voice)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(3).pdf" target="_blank">PDF(SATB)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1-3).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Voice)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(3).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(SATB)</A> <BR>122. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Ak, svtais Jzep (O, Holy Joseph)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkSvJazep(As).enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkSvJazep(As)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkSvJazep(As).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkSvJazep(As).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>123. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>C. Ett</B>,&nbsp;<I>Dziesma sv. Jzepa godam (Joseph, be our guide and pattern)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DziesmaSvJazepam.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DziesmaSvJazepam5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DziesmaSvJazepam.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DziesmaSvJazepam.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>124. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>G. B. Pergolesi</B>,&nbsp;<I>Dievs, Tu esi ~l+gs, l+dzjkt+gs (God of mercy and compassion)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTUesi.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTUesi3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTUesi.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTUesi.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF enc</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTUesi1.pdf" target="_blank">PDF Sib</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTUesi.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>125. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Fr. Witt, op. 10a</B>,&nbsp;<I>Te Deum</I>&nbsp;<B>(TrompeteI/II;Trombone;Tuba)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeum1TrompBb.sib" target="_blank">Sibelius1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeum2TrompBb.sib" target="_blank">Sibelius1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumTromb1.sib" target="_blank">Sibelius1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumTromb2.sib" target="_blank">Sibelius1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeum1TrompBb.pdf" target="_blank">PDF1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeum2TrompBb.pdf" target="_blank">PDF1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumTromb1.pdf" target="_blank">PDF1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumTromb2.pdf" target="_blank">PDF1-4</A> <BR>126. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>G. F. Handel, </B>&nbsp;<I>Alleluja</I>&nbsp;<B>(TrompeteI/II;Trombone;Tuba)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HandelAllelujaPartitura.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HandelAlleluja1Tromp.sib" target="_blank">Sibelius1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HandelAlleluja2Tromp.sib" target="_blank">Sibelius1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HandelAllelujaTromb1.sib" target="_blank">Sibelius1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HandelAllelujaTromb2.sib" target="_blank">Sibelius1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HandelAllelujaPartitura.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HandelAlleluja1Tromp.pdf" target="_blank">PDF1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HandelAlleluja2Tromp.pdf" target="_blank">PDF1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HandelAllelujaTromb1.pdf" target="_blank">PDF1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HandelAllelujaTromb2.pdf" target="_blank">PDF1-4</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/HandelAllelujaPartitura.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>127. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Haec dies (F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Haecdies(F).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Haecdies(F).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Haecdies(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>128. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Haec dies (Es)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Haecdies(Es).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Haecdies(Es).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Haecdies(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>129. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>C. Sasnauskas</B>,&nbsp;<I>Visusvto Sakramentu/Tantum ergo (in C,B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(C).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(B).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>130. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>A. Vanags</B>,&nbsp;<I>`odien Kristus augamclies (in D,C,B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(D).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(C).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(B).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>131. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>L+ksmi dziediet Pest+tjam (WysBawiajmy Chrysta Pana)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Liksmidziediet.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Liksmidziediet.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Liksmidziediet.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>132. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Priec+gs "Alleluja"</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigsAlleluja.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigsAlleluja.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigsAlleluja.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>133. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Pirms Lieldienu procesijas</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PirmsLieldProc.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PirmsLieldProc.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PirmsLieldProc.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>134. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Vidi aquam, op. 82</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VidiGruber.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VidiGruber.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VidiGruber.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>135. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms (adapted by A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Vidi aquam</I>&nbsp;<B>(S)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VIDIaquam.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VIDIaquam.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VIDIaquam.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>136. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Leisentritt</B>,&nbsp;<I>Ak, Dieva Mte, priecjies (Be Joyful, Mary, Heav'nly Queen)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkDievaMate.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkDievaMate.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkDievaMate.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>137. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>D. Fishel (mel.), G. Ridout (harm.)</B>,&nbsp;<I>Alleluja (Alleluja, give thanks to the risen Lord)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(2x).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(2x).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(2x).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>138. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>R. H. Prichard (mel.)</B>,&nbsp;<I>Alleluja! Jzum dziedsim (Alleluja! Sing to Jesus)</I>&nbsp;<B>(SATB+Diskants)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaJdz.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaJdz5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaJdz.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaJdz.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>139. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Galuszka,&nbsp;<I>Alleluja</I></B>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(Galuszka).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(Galuszka).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(Galuszka).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>140. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>T. Kowalski,&nbsp;<I>Jzus Sirds litnija</I></B>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLitKow.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLitKow.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLitKow.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>141. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>R. Grantovskis,&nbsp;<I>Dievs, m+lest+b valdi</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,milestiba.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,milestiba.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,milestiba.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>142. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms (harm. A. Solims),&nbsp;<I>Labais Jzu</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LabaisJezu.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LabaisJezu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LabaisJezu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>143. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms (harm. A. Solims),&nbsp;<I>Lobais Jezu</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LobaisJezu.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LobaisJezu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LobaisJezu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>144. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Fr. Chopin,&nbsp;<I>Libera me, Domine</I></B>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LiberaChopin.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LiberaChopin.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LiberaChopin.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>145. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>T. KBonowski,&nbsp;<I>Kungs Dievs (in G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>146. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>T. KBonowski,&nbsp;<I>O salutaris Hostia (in G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>147. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>C. E. Hauguel,&nbsp;<I>Messa de San Lorenzo</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Lorenzo.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Lorenzo.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Lorenzo.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>148. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>C. E. Hauguel,&nbsp;<I>Messa de San Lorenzo (in f)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Lorenzo(f).sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Lorenzo(f).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Lorenzo(f).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>149. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>R. Dubra,&nbsp;<I>Vienkraa Mise Nr.1</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DubrasMise1.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DubrasMise1.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DubrasMise1.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>150. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">J. Sykulski,&nbsp;<I>Missa de Resurrectione Domini</I></B>&nbsp;<B>(SATB+Discant)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sykulski.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sykulski.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sykulski.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>151. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Adoramus (in Es)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ADORAMUS.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ADORAMUS5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ADORAMUS.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ADORAMUS.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>152. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Haec Tibi dona pura</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HaecTibi.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HaecTibi.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HaecTibi.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>153. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B><I>Psalmi/Salmi responsoriali</I>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Psalmi1.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Psalmi1.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp; <BR>154. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"> <B>R. Dubra</B>,&nbsp;<I>Kad priestera rokas</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KADpriestera.MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KADpriestera.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KADpriestera.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>155. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Gregorian mel.,</B>&nbsp;<I>Visu Svto litnija Lieldienu Vig+lij</I>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Litanija.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp; <BR>156. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"> <B>R. Dubra</B>,&nbsp;<I>Tu mana l+ksm+ba</I> &nbsp;<B>(SATB+S/Tsolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tumanaliksmiba.MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tumanaliksmiba.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tumanaliksmiba.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>157. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">R. Jermaks</B>,&nbsp;<I>Tautas Mesa</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTautasMesaV.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTautasMesaV.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTautasMesaV.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>158. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>B+skapam Meinardam</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BiskapamMeinardam3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BiskapamMeinardam.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BiskapamMeinardam.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BiskapamMeinardam.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>159. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>A. Donskih</B>,&nbsp;<I>Svt Mise</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Donskih3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Donskih.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Donskih.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Donskih.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>160. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">Gregorian mel.</B>,&nbsp;<I>Vesperes par miruaajiem</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VespMir.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp; <BR>161. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Dievs Kungs Visspc+gais</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsKungsVissp3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsKungsVissp.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsKungsVissp.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsKungsVissp.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>162. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>K. Baumanis</B>,&nbsp;<I>Dievs, svt+ Latviju!</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(G).sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(F).sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(As)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(As).sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(As).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(As).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>163. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"> <B>L. B. Est</B>,&nbsp;<I>Messe Nr 4 (Nativitatis tempore)</I> &nbsp;<B>(SAB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EstMesse4.MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EstMesse4.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EstMesse4.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>164. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Verbum caro factum est</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Verbum3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Verbum.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Verbum.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Verbum.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>165. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Bg zawitaB</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BOGzawital3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BOGzawital5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BOGzawital.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BOGzawital.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BOGzawital.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>166. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>F. Mendelssohn</B>,&nbsp;<I>Debespulks dzied apstarots (Hark! The Herald Angels sing)(in G,F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Debespulks3(G).sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Debespulks3(F).sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Debespulks(G).sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Debespulks(F).sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Debespulks(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Debespulks(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Debespulks(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Debespulks(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>167. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Fr. X. Gruber</B>,&nbsp;<I>Klusa nakts (Silent Night) (in C, B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KlusanaktsC3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KlusanaktsB3.sib" target="_blank">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KlusanaktsC.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KlusanaktsB.sib" target="_blank">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KlusanaktsC.pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KlusanaktsB.pdf" target="_blank">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KlusanaktsC.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/KlusanaktsB.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>168. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Ak, krust sistais Pest+tj (O crucified Redeemer)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkKRUSTAsistais.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkKRUSTA3.sib" target="_blank">Sibelius 3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkKRUSTA.sib" target="_blank">Sibelius 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkKRUSTAsistais.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF enc</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkKRUSTA.pdf" target="_blank">PDF Sib</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkKRUSTA.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>169. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>B. Cordans</B>,&nbsp;<I>Jesu, Salvator noster</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JesuSalvator.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JesuSalvator.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JesuSalvator.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>170. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Mi popule</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MIpopule3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MIpopule.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MIpopule.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MIpopule.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>171. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Liel GavFa jauns dziesmas (Periodiski tiek papildintas!)</I>&nbsp;<B></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>172. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Nowialis</B>,&nbsp;<I>Tres cantus sacri in Parasceve</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TresCantusSacri3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TresCantusSacri5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TresCantusSacri.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TresCantusSacri.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TresCantusSacri.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>173. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Angelus Domini</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur(G).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>174. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Cum transisset</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CUMtransisset3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CUMtransisset.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CUMtransisset.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CUMtransisset.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>175. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>A. Gouze</B>,&nbsp;<I>Trisagion</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Trisagion3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Trisagion.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Trisagion.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Trisagion.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>176. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Terra tremuit/Angelus Domini</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TerraAngelus3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TerraAngelus.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TerraAngelus.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TerraAngelus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>177. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B></B>&nbsp;<I>Lieldienu Sekvence</I>&nbsp;<B>(TS)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sekvence.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sekvence5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sekvence.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sekvence.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>178. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>G. F. Handel</B>,&nbsp;<I>Kristus ir clies</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRISTUSircelies3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRISTUSircelies5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRISTUSircelies.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRISTUSircelies.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRISTUSircelies.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>179. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>A. Stradella</B>,&nbsp;<I>Piet Signore/Kungs, ap~lojies(a)</I>&nbsp;<B>(MS/Bar.solo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PietaSignore(a)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PietaSignore(a).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PietaSignore(a).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PietaSignore(a).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>180. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. GaBuszka</B>,&nbsp;<I>Lieldienu jri/Kristus augamcls (Oto s baranki mBode/ZmartwychwstaB Chrystus Krl)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Jeri.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Jeri.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Jeri.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>181. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. P. Lcot</B>,&nbsp;<I>Gloria (in D, C)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GLORIA(D).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(D)(</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GLORIA(C).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GLORIA(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GLORIA(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GLORIA(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/GLORIA(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>182. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Lkk, priestersirds ir Jzus Sirds (in A, G)</I>&nbsp;<B>(Solo+SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds.enc" target="_blank" _blank??="">Encore(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds(G).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds(G).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(A)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>183. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B></B>&nbsp;<I>Jaukt Mise</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JauktaMise3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JauktaMise.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JauktaMise.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JauktaMise.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>184. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. P. Lcot</B>,&nbsp;<I>Sanctus</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctusLecot3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctusLecot5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctusLecot.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctusLecot.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctusLecot.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>185. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. P. Lcot,</B>&nbsp;<I>Svts</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetsLecot3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetsLecot5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetsLecot.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetsLecot.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetsLecot.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>186. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Alleluja in F</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(F)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(F).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(F).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>187. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>A. Solims,</B>&nbsp;<I>Svt Pvila dziesma</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvPavils3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvPavils.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvPavils.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvPavils.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>188. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>L. Bordse</B>,&nbsp;<I>Ave verum</I>&nbsp;<B>(SA)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumBordese3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumBordese.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumBordese.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumBordese.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>189. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"> <B>L. B. Est</B>,&nbsp;<I>Messe Nr 4 (Nativitatis tempore) - Voices</I> &nbsp;<B>(SAB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EstMesse4Voices.MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EstMesse4Voices.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EstMesse4Voices.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>190. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>D. Mller</B>,&nbsp;<I>O salutaris</I>&nbsp;<B>(SA)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisMuller3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisMuller.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisMuller.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisMuller.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>191. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Grabowski</B>,&nbsp;<I>Ave Maria</I>&nbsp;<B>(SA)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaGrabowski3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaGrabowski.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaGrabowski.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaGrabowski.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>192. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>B+skapam Meinardam</I>&nbsp;<B>(tautai)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BiskapamMeinardam(tautai)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BiskapamMeinardam(tautai).sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BiskapamMeinardam(tautai).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BiskapamMeinardam(tautai).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>193. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>B+skapam Meinardam (in G)</I>&nbsp;<B>(SATB))</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BiskapamMeinardam(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BiskapamMeinardam(G).sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BiskapamMeinardam(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BiskapamMeinardam(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>194. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Communaut du Chemin neuf</B>,&nbsp;<I>Alleluia! Magnificat!</I>&nbsp;<B>(SATB+S/T Solo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMagnificat3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMagnificat5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMagnificat.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMagnificat.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMagnificat.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>195. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Haller</B>,&nbsp;<I>In virtute tua</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Invirtute3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Invirtute.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Invirtute.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Invirtute.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>196. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Vl. Viatelis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Kristus Karalis</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKaralis3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKaralis.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKaralis.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKaralis.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>197. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">Gregorian mel.</B>,&nbsp;<I>Las+jumu stunda par miruaajiem (Exsequiae)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Exsequiae.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Exsequiae.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Exsequiae.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>198. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>L. Bordse</B>,&nbsp;<I>Domine, salvam fac (in D)</I>&nbsp;<B>(SA+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>199. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>A. Donskih</B>,&nbsp;<I>Svts</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Svets3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Svets(F)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Svets.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Svets(F).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Svets.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Svets(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Svets.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Svets(F).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>200. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>W. H. Monk (harm.)</B>,&nbsp;<I>Uz upes krasta Jordn</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/UzUpesKrasta3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/UzUpesKrasta.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/UzUpesKrasta.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/UzUpesKrasta.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>201. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>C. F. Witt H. (mel.)</B>,&nbsp;<I>Nc, mans Jzu</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>202. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>H. MiBek</B>,&nbsp;<I>Missa Pastoralis in honorem Nativitatis Domini</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MilekPastoralis3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MilekPastoralis5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MilekPastoralis.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MilekPastoralis.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MilekPastoralis.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>203. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Vissvt Mte (Gdy [liczna Panna)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VissvetaMate3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VissvetaMate.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VissvetaMate.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VissvetaMate.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>204. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Mioduszewski (mel.) (harm. M. Celminskis)</B>,&nbsp;<I>Dzi< pusnakts tums (W[rd nocnej ciszy)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DzilaPusnakts3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DzilaPusnakts.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DzilaPusnakts.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DzilaPusnakts.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>205. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>T. Flasza</B>,&nbsp;<I>`odien Kristus dzimis (Gdy si Chrystus rodzi) (in C,D,Es)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKRdzimis(C).enc" target="_blank" _blank""="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKRdzimis(D).enc" target="_blank" _blank""="">Encore(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKRdzimis(Es).enc" target="_blank" _blank""="">Encore(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKRdzimis(C).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKRdzimis(D).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKRdzimis(Es).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKRdzimis(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKRdzimis(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKRdzimis(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A> <BR>206. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>T. Flasza</B>,&nbsp;<I>Gaidas beidzas (W |Bobie le|y)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gaidasbeidzas.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gaidasbeidzas5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gaidasbeidzas.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gaidasbeidzas.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>207. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Sykulski</B>,&nbsp;<I>Abba - Tvs</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AbbaTevs3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AbbaTevs.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AbbaTevs.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AbbaTevs.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>208. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><I>(Papildints!)</I>&nbsp;<B>Gregorian mel.</B>,&nbsp;<I>Kunga Prezentcijas templ+ svtki</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>209. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Sv. Agatas dziesma (tautai)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AgatasdzT.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AgatasdzT.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AgatasdzT.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>210. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Mariju ms sveicinsim</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MARIJUmes3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MARIJUmes.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MARIJUmes.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MARIJUmes.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>211. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>R. Dubra</B>,&nbsp;<I>EF#e<i, raudiet!</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/engraudiet6.mus" target="_blank">Finale 6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/engraudiet10.mus" target="_blank">Finale 10</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/engraudiet.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/engraudiet.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>212. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"> <B>R. Dubra</B>,&nbsp;<I>Kungs Jzus dz+vs ir uzclies</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KJdzivs.mus" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KJdzivs.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KJdzivs.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>213. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>O quam amabilis</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Oquamamabilis3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Oquamamabilis.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Oquamamabilis.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Oquamamabilis.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>214. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Magne Ioseph</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MagneIoseph(D)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MagneIoseph(D).sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MagneIoseph(D).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MagneIoseph(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>215. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Tik srti brkces kvlo</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TIKsarti3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TIKsarti.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TIKsarti.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TIKsarti.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>216. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Z. Kodaly</B>,&nbsp;<I>Stabat Mater</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/StabatMaterKodaly.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/StabatMaterKodaly5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/StabatMaterKodaly.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/StabatMaterKodaly.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>217. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Traditional</B>,&nbsp;<I>No debes+m nk eF#el`s Gabrils</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels3.sib" target="_blank">Sibelius3(a)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels5.sib" target="_blank">Sibelius5(a)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels.sib" target="_blank">Sibelius6(a)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g)3.sib" target="_blank">Sibelius3(g)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g)5.sib" target="_blank">Sibelius5(g)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g).sib" target="_blank">Sibelius6(g)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels.pdf" target="_blank">PDF(a)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g).pdf" target="_blank">PDF(g)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(a)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(g)</A> <BR>218. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Ja visi Tevi atsttu</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JAvisi3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JAvisi.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JAvisi.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JAvisi.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>171. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B></B>&nbsp;<I>Liel GavFa jauns dziesmas (Periodiski tiek papildintas!2.04.2010.)</I>&nbsp;<B></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>219. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Giovanni da Palestrina</B>,&nbsp;<I>Ak, l+ksmes diena (O dniu radosny)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKliksmesDiena.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKliksmesDiena5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKliksmesDiena.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKliksmesDiena.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>220. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"> <B>R. Dubra</B>,&nbsp;<I>Svt Tr+svien+ba (in Des, C)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des)3.sib" target="_blank">Sibelius3(Des)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des)5.sib" target="_blank">Sibelius5(Des)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des).sib" target="_blank">Sibelius6(Des)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des).pdf" target="_blank">PDF(Des)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Des)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>221. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>F. Filitz</B>,&nbsp;<I>Dieva m+lest+bas Gars (Loving Spirit Holy Ghost)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVAmilestibasG.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVAmilestibasG5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVAmilestibasG.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVAmilestibasG.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>222. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>E. Elgar</B>,&nbsp;<I>Dievs Tvs, augstais debess Valdniek (Father, Lord of earth and heaven)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTevsAugstais.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTevsAugstais5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTevsAugstais.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTevsAugstais.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>223. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>A. Williams</B>,&nbsp;<I>Ak, skti gaismu mums, Dievs (Send down your truth, o God) (in F,G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu(G).enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu(G)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu(G).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>224. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.06.2010.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Svt Antona dziesma</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvANTONAdz.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvANTONAdz5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvANTONAdz.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvANTONAdz.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>225. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(29.06.2015.) <B>M. Haller</B>,&nbsp;<I>Tu es Petrus (in G, F)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus.sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus(F).sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus.pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>226. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.07.2010.) <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Svtku Mise sv. Ptera godam</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PeteraMise3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PeteraMise5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PeteraMise.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PeteraMise.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PeteraMise.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>86. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(1.08.2010.) <B>W. Kosminski</B>,&nbsp;<I>Regina coeli</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKosm6.MUS" target="_blank">Finale 6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKosminski3.sib" target="_blank">Sibelius 3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKosminski5.sib" target="_blank">Sibelius 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKosminski.sib" target="_blank">Sibelius 6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKosm6.pdf" target="_blank">PDF Fin</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKosminski.pdf" target="_blank">PDF Sib</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKosminski.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>227. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.10.2010.) <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Missa in honorem St. Caeciliae</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MissaCaeciliae3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MissaCaeciliae5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MissaCaeciliae.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MissaCaeciliae.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MissaCaeciliae.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>228. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(28.10.2010.) <B>Fr. Abt</B>,&nbsp;<I>Auga pie Dieva (Auga aiz zvaigznm)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>229. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(28.10.2010.) <B>Fr. Abt</B>,&nbsp;<I>Auga pie Dieva (in Es) (Auga aiz zvaigznm)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva(Es)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva(Es)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva(Es).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva(Es).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>230. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(31.10.2010.) <B>Gregorisk mel.</B>,&nbsp;<I>Procesijas dziesma par miruaajiem un Kunga eF#elis</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcesijaPM3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcesijaPM5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcesijaPM.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcesijaPM.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcesijaPM.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>231. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(4.11.2010.) <B>A. L. Webber</B>,&nbsp;<I>Pie Jesu</I> &nbsp;<B>(SA+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(F).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>232. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(8.11.2010.) <B>A. L. Webber</B>,&nbsp;<I>Pie Jesu</I> &nbsp;<B>(SSsolo+SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(As)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(As)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(As).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(As).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(As).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>233. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.11.2010.) <B>R. Jermaks</B>,&nbsp;<I>Tautas Mesa (Partitkra)</I>&nbsp;<B>(S+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTMPart.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTMPart5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTMPart.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTMPart.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>234. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.11.2010.) <B>J. Concone</B>,&nbsp;<I>Domine, salvam fac</I> &nbsp;<B>(SA)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConcone3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConcone5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConcone.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConcone.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConcone.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>235. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(19.11.2010.) <B>J. Concone</B>,&nbsp;<I>Domine, salvam fac</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConconeChoir3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConconeChoir5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConconeChoir.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConconeChoir.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConconeChoir.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>236. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.11.2010.) <B>A. Solims</B>,&nbsp;<I>Svt Andreja dziesma</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AndrejaDz3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AndrejaDz5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AndrejaDz.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AndrejaDz.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AndrejaDz.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>237. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(03.12.2010.) <B>G. F. Handel (mel.)</B>,&nbsp;<I>Lai viss mals (Canticorum jubilo)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Laivisasmalas3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Laivisasmalas5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Laivisasmalas.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Laivisasmalas.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Laivisasmalas.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>238. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(04.12.2010.) <B>M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Svt nakts</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Svetanakts3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Svetanakts5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Svetanakts.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Svetanakts.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Svetanakts.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>239. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.12.2010.) <B>M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Pusnakts gaids</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Pusnaktsgaidas3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Pusnaktsgaidas5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Pusnaktsgaidas.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Pusnaktsgaidas.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Pusnaktsgaidas.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>240. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.12.2010.) <B>M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Spo~k zvaigznes mirdzt ska (Bg si rodzi)</I> &nbsp;<B>(Ssolo+SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SpozakZvaigznes3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SpozakZvaigznes5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SpozakZvaigznes.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SpozakZvaigznes.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SpozakZvaigznes.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>241. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.12.2010.) <B>G. F. Handel (mel.), M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Prieks pasaulei (Joy to the world)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PrieksPasaulei3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PrieksPasaulei5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PrieksPasaulei.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PrieksPasaulei.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PrieksPasaulei.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>242. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.12.2010.) <B>Gregorian mel., A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Rorate, coeli</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RorateSATB3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RorateSATB5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RorateSATB.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RorateSATB.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RorateSATB.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>243. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.12.2010.) <B>Gregorian mel.</B>,&nbsp;<I>Kalenda</I>&nbsp;<B>(S)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kalenda.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kalenda.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kalenda.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kalenda.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>244. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(08.01.2011.) <B>Traditional (arr. V. Novello)</B>,&nbsp;<I>Adeste fideles</I> &nbsp;<B>(Ssolo+SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adeste3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adeste5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adeste.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adeste.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adeste.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>245. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.01.2011.) <B>T. Flasza</B>,&nbsp;<I>Mostieties, gani (Bracia, patrzcie jeno)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MOSTIETIESgani.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MOSTIETIESgani5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MOSTIETIESgani.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MOSTIETIESgani.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>110. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(19.01.2011.) <B>M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Augstais gods (Tryumfy) (in B,G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSTAIS.enc" target="_blank" _blank??="">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AugstaisG.enc" target="_blank" _blank??="">Encore(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSTAIS.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AugstaisG.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSTAIS.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AugstaisG.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>246. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.01.2011.) <B>Traditional (arr. Chr. Tambling)</B>,&nbsp;<I>Ak, Marij, Dievs tevi izredzja (O Mary, when our God chose You)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkMarij.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkMarij5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkMarij.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkMarij.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>247. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.01.2011.) <B>H. J. Gauntlett</B>,&nbsp;<I>Bija Dvidpilst (Once in Royal David`s City)</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BijaDavidpilsetaP.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BijaDavidpilsetaP5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BijaDavidpilsetaP.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BijaDavidpilsetaP.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>248. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.01.2011.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Reiz gani lopus gan+ja (While Shepherds watched)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REIZgani.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REIZgani5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REIZgani.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REIZgani.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>249. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.01.2011.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Marija svt, Latvijas Mte!</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarijaSveta3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarijaSveta5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarijaSveta.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarijaSveta.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarijaSveta.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>208. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(28.01.2011.)<I>(Papildints!)</I>&nbsp;<B>Gregorian mel.</B>,&nbsp;<I>Kunga Prezentcijas templ+ svtki - 2.02.</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>250. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.02.2011.) <B>L. Perosi</B>,&nbsp;<I>O salutaris Hostia</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPerosi.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPerosi5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPerosi.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPerosi.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>251. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.02.2011.) <B>Fr. Witt</B>,&nbsp;<I>Kungs Dievs, vissvt Hostij (O salutaris Hostia)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsWitt.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsWitt5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsWitt.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsWitt.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>252. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.02.2011.)<B>Da~di </B>,&nbsp;<I>Alleluja Collection</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<I> (Periodiski tiks papildints!)</I>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollection3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollection5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollection.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollection.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollection.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>253. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(04.03.2011. - ori#inls) <B>A. Solims</B>,&nbsp;<I>Svt Andreja mise (3)</I> &nbsp;<B>(SAB+Organ) <I>(Sk. info PDF dokument! Uzlabotais variants! Alternat+vs pavad+jums "Svts" un "Dieva Jrs")</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Kungs-Gods(vienk.)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Gods(F)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Svts-Dieva Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Kungs-Gods(vienk.)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKG(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Gods(F)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Svts-Dieva Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>254. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(4.03.2011.) <B>A. Solims</B>,&nbsp;<I>Svt Andreja mise (tautai)</I> &nbsp;<B>(Voice) </B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMTautai3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMTautai5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMTautai.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMTautai.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMTautai.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>255. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(9.03.2011.) <B>A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Krust ir cieaanas (W Krzy|u cierpienie)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRUSTAirCIESANAS3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRUSTAirCIESANAS5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRUSTAirCIESANAS.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRUSTAirCIESANAS.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRUSTAirCIESANAS.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>256. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.03.2011.) <B>A. Solims,</B>&nbsp;<I>Lenten Gospel Acclamations</I>&nbsp;<B>(SATB+Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LGA3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LGA5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LGA.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LGA.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LGA.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>121. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.03.2011.) <B>A. Solims,</B>&nbsp;<I>Lai ir slavts Dieva Vrds</I>&nbsp;<B>(SATB+Voice)</B>&nbsp;<I>(Papildints!)</I><A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1-3)3.sib" target="_blank">Sibelius 3(Voice)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1-3)5.sib" target="_blank">Sibelius 5(Voice)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1-3).sib" target="_blank">Sibelius 6(Voice)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(3)3.sib" target="_blank">Sibelius 3(SATB)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(3)5.sib" target="_blank">Sibelius 5(SATB)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(3).sib" target="_blank">Sibelius 6(SATB)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1-3).pdf" target="_blank">PDF(Voice)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(3).pdf" target="_blank">PDF(SATB)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1-3).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Voice)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(3).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(SATB)</A> <BR>8. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.03.2011.) <B>C. Franck,</B>&nbsp;<I>Lai ir slavts Dieva Vrds (2)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(2)3.sib" target="_blank">Sibelius 3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(2)5.sib" target="_blank">Sibelius 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(2).sib" target="_blank">Sibelius 6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(2).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(2).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>1. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.03.2011.) <B>J. Lonis</B>,&nbsp;<I>Ave,&nbsp;Mater Dolorosa</I> &nbsp;<B>(SATB+Ssolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaterDolorosa.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4</A> &nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaterDolorosa5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5</A> &nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaterDolorosa.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaterDolorosa.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>216. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.03.2011.) <B>Z. Kodaly</B>,&nbsp;<I>Stabat Mater</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/StabatMaterKodaly.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/StabatMaterKodaly5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/StabatMaterKodaly.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/StabatMaterKodaly.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>257. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(16.03.2011.) <B>R. Dubra</B>,&nbsp;<I>Raug', svtais Krysts</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvKrystsDubra3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvKrystsDubra5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvKrystsDubra.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvKrystsDubra.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvKrystsDubra.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>258. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.03.2011.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Lkk, svtais krusts</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukSVETAISkrusts.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukSVETAISkrusts5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukSVETAISkrusts.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukSVETAISkrusts.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>259. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.03.2011.) <B>A. Skulte</B>,&nbsp;<I>Nc pie krusta</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NACpieKrusta3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NACpieKrusta5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NACpieKrusta.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NACpieKrusta.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NACpieKrusta.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>76. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.03.2011.) <B>J. GaBuszka</B>,&nbsp;<I>Lai ir slavts Dieva Vrds (1)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1).enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1d).enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1d)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1d).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(e)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/DV(1d).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(d)</A> <BR>260. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.03.2011.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Spju Mte (in As,G,F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMATE.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMATE5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(As)3.sib" target="_blank">Sibelius3(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(As)5.sib" target="_blank">Sibelius5(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(As).sib" target="_blank">Sibelius6(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(G).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(F).sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMATE.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(As).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(G)1.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(F).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMATE.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">As</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(G)1.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">G</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">F</A> <BR>77. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.03.2011.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;Svtais Jzep (in D, C) (Magne Joseph)&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(D).enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(D)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(C).enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(C)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetaisJazep(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>122. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.03.2011.) <B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Ak, svtais Jzep (O, Holy Joseph)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkSvJazep(As).enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkSvJazep(As)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkSvJazep(As).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkSvJazep(As).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>123. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.03.2011.) <B>C. Ett</B>,&nbsp;<I>Dziesma sv. Jzepa godam (Joseph, be our guide and pattern)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DziesmaSvJazepam.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DziesmaSvJazepam5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DziesmaSvJazepam.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DziesmaSvJazepam.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>211. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.03.2011.) <B>R. Dubra</B>,&nbsp;<I>EF#e<i, raudiet!</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/engraudiet6.mus" target="_blank">Finale 6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/engraudiet10.mus" target="_blank">Finale 10</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/engraudiet.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/engraudiet.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>173. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.03.2011.) <B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Angelus Domini</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur(G).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AngelusDominiFur(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>261. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.03.2011.) <B>M. Parkinson</B>,&nbsp;<I>Ave Maria</I>&nbsp;<B>(S)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park).enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4(I)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5(I)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park1).enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4(II)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park1)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5(II)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(I)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park1).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(II)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(I)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park1).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(II)</A> <BR>217. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.03.2011.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>No debes+m nk eF#el`s Gabrils</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels3.sib" target="_blank">Sibelius3(a)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels5.sib" target="_blank">Sibelius5(a)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels.sib" target="_blank">Sibelius6(a)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g)3.sib" target="_blank">Sibelius3(g)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g)5.sib" target="_blank">Sibelius5(g)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g).sib" target="_blank">Sibelius6(g)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels.pdf" target="_blank">PDF(a)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g).pdf" target="_blank">PDF(g)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(a)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(g)</A> <BR>262. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(24.03.2011.) <B>P. Decha</B>,&nbsp;<I>Izraudz+ja tevi Dievs Tvs (Holy Virgin, by God's decree)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/IZRAUDZIJA.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/IZRAUDZIJA5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/IZRAUDZIJA.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/IZRAUDZIJA.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>263. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(31.03.2011.) <B>Traditional (ar. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Rkgts asaras (I)/Tu, kas esi cietis (Gorzkie |ale)</I> &nbsp;<B>(Voice+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasI-3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasI-5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasI.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasI.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasI.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>264. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(1.04.2011.) <B>M. A. Ingegneri/G. P. da Palestrina</B>,&nbsp;<I>O bone Jesu</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OBoneJesu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OBoneJesu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OBoneJesu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OBoneJesu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OBoneJesu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>171. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(4.04.2011.) <B>Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Liel GavFa jauns dziesmas (Periodiski tiek papildintas!)</I>&nbsp;<B></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>265. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(6.04.2011.) <B>A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Asinis Visdrgs (O Krwi najdro|sza)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AsinisVisdargas3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AsinisVisdargas5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AsinisVisdargas.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AsinisVisdargas.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AsinisVisdargas.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>266. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(8.04.2011.) <B>Gregorisk mel.</B>,&nbsp;<I>Ps 24(23) (Palmu svtdien procesijas laik)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps24.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps24(5).enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps24.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps24.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>267. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.04.2011.) <B>Traditional (ar. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Priec+ga mums ir a+ diena (WesoBy nam dzi[ dzieD nastaB) (B) (Procesijas dziesma Lieldienu r+t)</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PRIECIGAdienaPartitura3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PRIECIGAdienaPartitura5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PRIECIGAdienaPartitura.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PRIECIGAdienaPartitura.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PRIECIGAdienaPartitura.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>268. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.04.2011.) <B>M. Frisina</B>,&nbsp;<I>Responsorija Ps 22(21) Palmu svtdien</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PalmuSvetd.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PalmuSvetd5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PalmuSvetd.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PalmuSvetd.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>269. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.04.2011.) <B>M. Frisina</B>,&nbsp;<I>Responsorija Ps 22(21) Palmu svtdien</I>&nbsp;<B>(Voice+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PalmuSvetdPart.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PalmuSvetdPart5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PalmuSvetdPart.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PalmuSvetdPart.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>83. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.04.2011.) <B>Traditional (ar. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Priec+ga mums ir a+ diena (Procesijas dziesma Lieldienu r+t)</I>&nbsp;<B>(Or7estrcija)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaB.sib" target="_blank">Sibelius6(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaC.sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Priekdiena(ork.part.).sib" target="_blank">Sibelius6(Ork)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaT1.sib" target="_blank">Sibelius6(TrpI)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaT2.sib" target="_blank">Sibelius6(TrpII)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTrombone.sib" target="_blank">Sibelius6(Trb)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTuba.sib" target="_blank">Sibelius6(Tuba)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaB5.sib" target="_blank">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaC5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Priekdiena(ork.part.)5.sib" target="_blank">Sibelius5(Ork)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTI5.sib" target="_blank">Sibelius5(TrpI)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTII5.sib" target="_blank">Sibelius5(TrpII)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTrombone5.sib" target="_blank">Sibelius5(Trb)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTuba5.sib" target="_blank">Sibelius5(Tuba)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaB3.sib" target="_blank">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaC3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Priekdiena(ork.part.)3.sib" target="_blank">Sibelius3(Ork)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTI3.sib" target="_blank">Sibelius3(TrpI)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTII3.sib" target="_blank">Sibelius3(TrpII)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTrombone3.sib" target="_blank">Sibelius3(Trb)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTuba3.sib" target="_blank">Sibelius3(Tuba)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaB.pdf" target="_blank">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaC.pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Priekdiena(ork.part.).pdf" target="_blank">PDF(Ork)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaT1.pdf" target="_blank">PDF(TrpI)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaT2.pdf" target="_blank">PDF(TrpII)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTrombone.pdf" target="_blank">PDF(Trb)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaTuba.pdf" target="_blank">PDF(Tuba)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaB.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Prieciga_dienaC.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Priekdiena(ork.part.).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif" 1="">(Ork)</A> <BR>9. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.04.2011.) <B>Traditional (ar. A. Solims),</B>&nbsp;<I>Priec+ga mums ir a+ diena (B) (Procesijas dziesma Lieldienu r+t)</I>&nbsp;<B>(Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaB.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaB5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaB3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaB.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaB.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>10. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.04.2011.) <B>Traditional (ar. A. Solims),</B>&nbsp;<I>Priec+ga mums ir a+ diena (C) (Procesijas dziesma Lieldienu r+t)</I>&nbsp;<B>(Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaC.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaC5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaC3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaC.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigadienaC.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>81. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.04.2011.) <B>Leitner</B>,&nbsp;<I>Dominica in Palmis (Palmu svtdiena)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(F).enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(F)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(Es).enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(Es)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(F).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(Es).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/HosannaPueri(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A> <BR>85. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(16.04.2011.) <B>W. Kosminski</B>,&nbsp;<I>Regina coeli</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKPart.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKPart5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKPart.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/REGINAcoeliKPart.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>178. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(16.04.2011.) <B>G. F. Handel</B>,&nbsp;<I>Kristus ir clies</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRISTUSircelies3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRISTUSircelies5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRISTUSircelies.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRISTUSircelies.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KRISTUSircelies.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>14. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.04.2011.) <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Angelus Domini, op. 85-4</I>&nbsp;<B>(Ssolo+SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubG.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubG5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubF.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubF5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubG.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubF.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubG.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)<A href="http://www.andsolm.info/scores/AngDomGrubF.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>177. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.04.2011.) <B></B>&nbsp;<I>Lieldienu Sekvence</I>&nbsp;<B>(TS)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sekvence.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sekvence5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sekvence.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sekvence.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>108. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.05.2011.) <B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Ave, Virgo!</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVirgo.enc" target="_blank" _blank""="">Encore4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVirgo5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVirgo.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVirgo.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>270. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.05.2011.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Dievmtes litnija (po<u mel.)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitPolu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitPolu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitPolu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitPolu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitPolu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>271. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.06.2011.) <B>A. Nazareth</B>,&nbsp;<I>Kungs, skti Garu pr mums (in F,G)</I>&nbsp;<B>(S+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru(G).enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru(G)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru(G).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>272. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.06.2011.) <B>J. G. Zangl</B>,&nbsp;<I>Messe zu Ehren del hl. Antonius von Padua</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrg10.mus" target="_blank">Finale 10</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrg10-2.xml" target="_blank">XML2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrg10-1.xml" target="_blank">XML1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrg10.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrg10.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>273. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(29.06.2011.) <B>J. G. Zangl</B>,&nbsp;<I>Messe zu Ehren del hl. Antonius von Padua</I> &nbsp;<B>(Orchestra+SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrk10.mus" target="_blank">Finale 10</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrk10-2.xml" target="_blank">XML2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrk10-1.xml" target="_blank">XML1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrk10.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrk10.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>274. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(2.07.2011.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Jzus Sirds litnija (2)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(2)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(2)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(2).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(2).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(2).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>19. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(3.07.2011.) <B>J. Siniawski</B>, <I>Adoremus(B)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B).enc" target="_blank" _blank""="">Encore4</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B4).enc" target="_blank" _blank""="">Encore4-1</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B4)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(B).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A> &nbsp;&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(B4).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF1</A> &nbsp;&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>20. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(3.07.2011.) <B>J. Siniawski</B>,&nbsp; <I>Adoremus(As)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As).enc" target="_blank" _blank""="">Encore4</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As4).enc" target="_blank" _blank""="">Encore4-1</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As4)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A> &nbsp;&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As4).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF1</A> &nbsp;&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>275. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.07.2011. - ori#inls) <B>A. Solims</B>,&nbsp;<I>Svt Andreja mise (4)</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ) <I>(Piekomponta Tenora partija - uzlabotais variants! Alternat+vs pavad+jums "Svts" un "Dieva Jrs")</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Svts-Dieva Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(4b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(4b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(4b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Svts-Dieva Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(4b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>253. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.07.2011. - uzlabotais) <B>A. Solims</B>,&nbsp;<I>Svt Andreja mise (3)</I> &nbsp;<B>(SAB+Organ) <I>(Sk. info PDF dokument! Uzlabotais variants! Alternat+vs pavad+jums "Svts" un "Dieva Jrs")</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Kungs-Gods(vienk.)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Gods(F)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Svts-Dieva Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Kungs-Gods(vienk.)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKG(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Gods(F)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Svts-Dieva Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>276. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(29.07.2011. - ori#inls) <I></I> <B>A. Solims</B>,&nbsp;<I>SvtM Andreja mise (4)</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ) <I>(Latgaliskais variants. Sk. info PDF dokument! Alternat+vs pavad+jums "Svts" un "D+va Jrs")</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b)Ltg3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b)Ltg5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b)Ltg.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Svts-D+va Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(4b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(4b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(4b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b)Ltg.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Svts-D+va Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(4b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>277. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(31.07.2011. - ori#inls) <I></I> <B>A. Solims</B>,&nbsp;<I>SvtM Andreja mise (3)</I> &nbsp;<B>(SAB+Organ) <I>(Latgaliskais variants. Sk. info PDF dokument! Alternat+vs pavad+jums "Svts" un "D+va Jrs") </I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b)Ltg3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b)Ltg5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b)Ltg.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Kungs-Gods(vienk.)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b)Ltg3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b)Ltg5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b)Ltg.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Gods(F)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b)Ltg3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b)Ltg5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b)Ltg.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Svts-D+va Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseLtg.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Kungs-Gods(vienk.)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKG(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Gods(F)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Svts-D+va Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>278. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.09.2011.) <B>Fr. X. Engelhart</B>,&nbsp;<I>Ave Maria</I> &nbsp;<B>(Ssolo+SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaEngelhart3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaEngelhart5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaEngelhart.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaEngelhart.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaEngelhart.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>279. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(19.09.2011.) <B>A. Donskih</B>,&nbsp;<I>Dieva Jrs</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievaJers3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievaJers5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievaJers.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievaJers.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievaJers.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>280. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.09.2011.) <B>Traditional (ar. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Es ticu (tautas melodija ar kori in G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>281. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.09.2011.) <B>Traditional (ar. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Es tycu (tautas melodija ar kkri in G)</I>&nbsp;<B>(SATB)<I>(Latgaliskais variants)</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EStycu3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EStycu5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EStycu.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EStycu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EStycu.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>282. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(07.10.2011.) <B>Fr. Schubert</B>,&nbsp;<I>Ave Maria </I>&nbsp;<B>(Piano)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubert3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubert5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubert.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubert.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubert.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>233. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.10.2011.) <B>R. Jermaks</B>,&nbsp;<I>Tautas Mesa (Partitkra)</I>&nbsp;<B>(S+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTMPart.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTMPart5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTMPart.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTMPart.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>283. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.10.2011.) <B>R. Jermaks</B>,&nbsp;<I>Tautas Mesa (Partitkra)</I>&nbsp;<B>(S+Organ)<I>(Transponti "Gods Dievam" un "Svts")</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTMPart(B).enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTMPart(B)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTMPart(B).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JermaksTMPart(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>228. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(03.11.2011.) <B>Fr. Abt</B>,&nbsp;<I>Auga pie Dieva (Auga aiz zvaigznm)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>229. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(03.11.2011.) <B>Fr. Abt</B>,&nbsp;<I>Auga pie Dieva (in Es) (Auga aiz zvaigznm)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva(Es)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva(Es)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva(Es).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva(Es).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AUGSApieDieva(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>284. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.11.2011.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Sv. Mise vienbals+gai dziedaanai</I> &nbsp;<B>(S+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskaMise3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskaMise5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskaMise.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskaMise.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskaMise.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>285. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.11.2011.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Sv. Mise vienbals+gai dziedaanai</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskaMiseT3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskaMiseT5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskaMiseT.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskaMiseT.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskaMiseT.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>253. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.11.2011. - papildintais) <B>A. Solims</B>,&nbsp;<I>Svt Andreja mise (3)</I> &nbsp;<B>(SAB+Organ) <I>(Sk. info PDF dokument! Uzlabotais variants! Alternat+vs pavad+jums "Svts" un "Dieva Jrs")</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Kungs-Gods(vienk.)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Gods(F)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Svts-Dieva Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Kungs-Gods(vienk.)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKG(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Gods(F)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Svts-Dieva Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>275. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.11.2011. - papildintais) <B>A. Solims</B>,&nbsp;<I>Svt Andreja mise (4)</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ) <I>(Piekomponta Tenora partija - uzlabotais variants! Alternat+vs pavad+jums "Svts" un "Dieva Jrs")</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Svts-Dieva Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(4b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(4b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(4b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Svts-Dieva Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvetsDJ(4b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>276. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.11.2011. - papildintais) <I></I> <B>A. Solims</B>,&nbsp;<I>SvtM Andreja mise (4)</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ) <I>(Latgaliskais variants. Sk. info PDF dokument! Alternat+vs pavad+jums "Svts" un "D+va Jrs")</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b)Ltg3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b)Ltg5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b)Ltg.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Svts-D+va Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(4b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(4b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(4b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b)Ltg.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(4b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Svts-D+va Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(4b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>277. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.11.2011. - papildintais) <I></I> <B>A. Solims</B>,&nbsp;<I>SvtM Andreja mise (3)</I> &nbsp;<B>(SAB+Organ) <I>(Latgaliskais variants. Sk. info PDF dokument! Alternat+vs pavad+jums "Svts" un "D+va Jrs") </I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b)Ltg3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b)Ltg5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b)Ltg.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Kungs-Gods(vienk.)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b)Ltg3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b)Ltg5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMise(3b)Ltg.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Gods(F)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b)Ltg3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b)Ltg5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b)Ltg.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp; Svts-D+va Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(3b)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(3b)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(3b).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseLtg.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKungs(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Kungs-Gods(vienk.)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseKG(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Gods(F)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseGodsF(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> Svts-D+va Jrs(alternat+vs)<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvAndrejaMiseSvatsDJ(3b).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>252. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(03.12.2011.)<B>Da~di </B>,&nbsp;<I>Alleluja Collection</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<I> (Periodiski tiks papildints!)</I>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollection3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollection5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollection.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollection.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollection.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>113. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.12.2011.)<B> Tradicionls (harm. J. Stainer)</B>,&nbsp;<I>No debes+m (The first Noel)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/No%20debesim.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/No%20debesim5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/No%20debesim.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/No%20debesim.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>68. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.12.2011.)<B> J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Kristus Dzimaanas Doksolo#ijas "AMEN" ("AMEN" Doxologiae Nativitatis) </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzDoxol.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzDoxol5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzDoxol.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzDoxol.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>286. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.12.2011.)<B> J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Kristus Dzimaanas R+ta Laudes</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzLaudes.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A> <BR>287. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(19.01.2012.)<B> Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Kristus Dzimaanas jauns dziesmas</I>&nbsp;<B>(Voice) <I>Periodiski tiks papildintas! Sekot info!)</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzJdzT.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A> <BR>129. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.01.2012.)<B> C. Sasnauskas</B>,&nbsp;<I>Visusvto Sakramentu/Tantum ergo (in C,B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(C).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(B).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>45. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.01.2012.)<B>M. Haidn</B>,&nbsp;<I>Pie Tevis, Kungs (in B, As, G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(B).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(As).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(G).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(As).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(G).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(As).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(As)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>288. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(01.02.2012.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Tu dodi maizi t+rko(in D, C, B)</I>&nbsp;<B>(Solo+SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(D)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(D)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(D).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(C)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(C)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(C).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(B)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(B)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(B).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>289. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(05.02.2012.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Nc, Jzu, man sird+ (in Es, D, C)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(Es)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(Es)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(Es).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(D)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(D)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(D).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(C)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(C)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(C).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(Es).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>181. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(07.02.2012.) <B>J. P. Lcot</B>,&nbsp;<I>Gloria (in D, C)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GLORIA(D).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(D)(</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GLORIA(C).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GLORIA(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GLORIA(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GLORIA(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/GLORIA(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>290. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.02.2012.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Ved mani, Dievs (in D, C, B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(D)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(D)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(D).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(C)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(C)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(C).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(B)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(B)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(B).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>291. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.02.2012.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Daudz cietuaais dls</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DaudzCietDels3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DaudzCietDels5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DaudzCietDels.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DaudzCietDels.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DaudzCietDels.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>292. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.02.2012.) <B>A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>;auj par Tavm mokm dziedt (Pozwl mi Twe mki [piewa)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LaujParMokam3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LaujParMokam5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LaujParMokam.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LaujParMokam.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LaujParMokam.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>293. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(03.03.2012.) <B>A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Kristus krusts (Krzy|u Chrystusa)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKrusts3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKrusts5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKrusts.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKrusts.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKrusts.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>294. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.03.2012.) <B>M. Frisina</B>,&nbsp;<I>Responsorija Ps 31(30) Lielaj Piektdien</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LielaPiektdiena.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LielaPiektdiena5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LielaPiektdiena.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LielaPiektdiena.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>295. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.03.2012.)<I></I>&nbsp;<B>Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Liel GavFa Responsorija psalmi (Lent Responsorial Psalms)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GavenaPsalmi3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GavenaPsalmi5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GavenaPsalmi.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GavenaPsalmi.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GavenaPsalmi.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>296. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.03.2012.) <B>J. E. Ronan (harm.)</B>,&nbsp;<I>Dievu Tvu dziesms teiciet</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievuTevu.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievuTevu5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievuTevu.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievuTevu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>260. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.03.2012.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Spju Mte (in As,G,F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMATE.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMATE5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(As)3.sib" target="_blank">Sibelius3(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(As)5.sib" target="_blank">Sibelius5(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(As).sib" target="_blank">Sibelius6(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(G).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(F).sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMATE.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(As).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(G)1.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(F).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMATE.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">As</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(G)1.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">G</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/SapjuMate(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">F</A> <BR>171. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.03.2012.) <B>Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Liel GavFa jauns dziesmas (Periodiski tiek papildintas!)</I>&nbsp;<B></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>297. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.03.2012.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Vexilla regis</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VexillaRegis3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VexillaRegis5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VexillaRegis.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VexillaRegis.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VexillaRegis.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>172. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.03.2012.) <B>J. Nowialis</B>,&nbsp;<I>Tres cantus sacri in Parasceve</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TresCantusSacri3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TresCantusSacri5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TresCantusSacri.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TresCantusSacri.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TresCantusSacri.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>298. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.03.2012.) <B>C. Ett</B>,&nbsp;<I>Ave maris stella</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMarisStella3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMarisStella5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMarisStella.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMarisStella.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMarisStella.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>88. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(30.03.2012.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Surrexit Dominus vere (in F, G, Es)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(F).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(Es).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(G).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(F).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(Es).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(G).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SurrexitDominus(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>299. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(30.03.2012.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Augamclies aodien Kungs</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Augsamcelies.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Augsamcelies5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Augsamcelies.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Augsamcelies.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>300. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(04.04.2012.) <B>Gregorian mel.</B>,&nbsp;<I>Pange lingua (in C,B)</I>&nbsp;<B>(S+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(B)3.sib" target="_blank">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(B)5.sib" target="_blank">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(B).sib" target="_blank">Sibelius6(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(C).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(B).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">C</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">B</A> <BR>301. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(05.04.2012.) <B>Gregorian mel.</B>,&nbsp;<I>Slav, mle, noslpumu (Pange lingua) (in C,B)</I>&nbsp;<B>(S+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(B)3.sib" target="_blank">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(B)5.sib" target="_blank">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(B).sib" target="_blank">Sibelius6(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(C).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(B).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">C</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">B</A> <BR>302. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.04.2012.) <B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Lieldienu Invitatorija Psalms 95 (in G,F)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)F3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)F5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)F.sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)F.pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)F.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>303. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.04.2012.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Kristus Kungs ir augamclies (Easter Hymn)</I>&nbsp;<B>(SATB+Diskants)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKungsD.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKungsD5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKungsD.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKungsD.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>304. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(28.04.2012.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Slaukiet asaras (Otrzyjcie ju| Bzy) (in D, C)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet3.sib" target="_blank">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet5.sib" target="_blank">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet.sib" target="_blank">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet.pdf" target="_blank">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>305. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(30.04.2012.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Slaukit osoras (Otrzyjcie ju| Bzy)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukit3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukit5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukit.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukit.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukit.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>302. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(02.05.2012.) <B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Lieldienu Invitatorija Psalms 95 (in G,F)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)F3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)F5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)F.sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)F.pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps(95)F.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>306. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.05.2012.) <B>F. X. Witt, op. 15</B>,&nbsp;<I>Ascendit Deus</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AscenditWitt3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AscenditWitt5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AscenditWitt.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AscenditWitt.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AscenditWitt.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>138. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.05.2012.) <B>R. H. Prichard (mel.)</B>,&nbsp;<I>Alleluja! Jzum dziedsim (Alleluja! Sing to Jesus)</I>&nbsp;<B>(SATB+Diskants)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaJdz.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaJdz5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaJdz.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaJdz.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>307. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(16.05.2012.) <B>Traditional (harm. F. Rczkowski)</B>,&nbsp;<I>Kristus augaup dodas (Chrystus zmartwychwstan jest) (in d,e)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsup3.sib" target="_blank">Sibelius3(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsup(e)3.sib" target="_blank">Sibelius3(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsup5.sib" target="_blank">Sibelius5(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsup(e)5.sib" target="_blank">Sibelius5(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsup.sib" target="_blank">Sibelius6(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsup(e).sib" target="_blank">Sibelius6(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsup.pdf" target="_blank">PDF(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsup(e).pdf" target="_blank">PDF(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsup.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(d)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsup(e).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(e)</A> <BR>308. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.05.2012.) <B>Traditional (harm. J. Aa[)</B>,&nbsp;<I>Kristus augaup dodas (Chrystus zmartwychwstan jest) (in d,e)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsupLas(d)3.sib" target="_blank">Sibelius3(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsupLas(e)3.sib" target="_blank">Sibelius3(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsupLas(d)5.sib" target="_blank">Sibelius5(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsupLas(e)5.sib" target="_blank">Sibelius5(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsupLas(d).sib" target="_blank">Sibelius6(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsupLas(e).sib" target="_blank">Sibelius6(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsupLas(d).pdf" target="_blank">PDF(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsupLas(e).pdf" target="_blank">PDF(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsupLas(d).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(d)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsupLas(e).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(e)</A> <BR>271. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.05.2012.) <B>A. Nazareth</B>,&nbsp;<I>Kungs, skti Garu pr mums (in F,G)</I>&nbsp;<B>(S+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru(G).enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru(G)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru(G).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>223. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.05.2012.) <B>A. Williams</B>,&nbsp;<I>Ak, skti gaismu mums, Dievs (Send down your truth, o God) (in F,G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu(G).enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu(G)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu(G).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>309. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.05.2012.) <B>Traditional (harm. M. Celminskis)</B>,&nbsp;<I>Nc, Svtais Gars (in F,Es)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars(Es)3.sib" target="_blank">Sibelius3(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars(Es)5.sib" target="_blank">Sibelius5(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars.sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars(Es).sib" target="_blank">Sibelius6(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars.pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars(Es).pdf" target="_blank">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A> <BR>310. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.05.2012.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Nc, Svtais Gars</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGarsT3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGarsT5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGarsT.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGarsT.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGarsT.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>311. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.05.2012.) <B>F. X. Witt</B>,&nbsp;<I>Veni, Creator (in C)</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(C).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(C).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>312. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(24.05.2012.) <B>F. X. Witt</B>,&nbsp;<I>Veni, Creator (in A)</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(A)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(A)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(A).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(A).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(A).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>7. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.05.2012.) <B>C. Franck,</B>&nbsp;<I>Panis angelicus</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>313. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.05.2012.) <B>C. Franck,</B>&nbsp;<I>Panis angelicus</I>&nbsp;<B>(ST+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckST(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckST(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckST(G).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckST(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckST(G).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>314. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(30.05.2012.) <B>J. Grimm</B>,&nbsp;<I>O sacrum convivium</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Osacrum3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Osacrum5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Osacrum.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Osacrum.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Osacrum.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>315. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(02.06.2012.) <B>A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Procesijas dziesmas Kristus Miesas un AsiFu svtkos</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzKoris3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzKoris5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzKoris.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzKoris.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzKoris.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>316. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(04.06.2012.) <B>A. Solims (harm.),</B>&nbsp;<I>Lai svt+!</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LAIsveti.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LAIsveti5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LAIsveti.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LAIsveti.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>317. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(05.06.2012.) <B>Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Procesijas dziesmas Kristus Miesas un AsiFu svtkos (tautai)</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzTauta3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzTauta5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzTauta.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzTauta.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzTauta.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>318. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.06.2012.) <B>P. SarkaFs, </B>&nbsp;<I>Tu es Sacerdos</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesSacerdos(S)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesSacerdos(S)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesSacerdos(S).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesSacerdos(S).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesSacerdos(S).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>319. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.06.2012.) <B>B. Sexton, </B>&nbsp;<I>Kaut ms esam daudzi (50. Vispasaules Euharistisk kongresa HIMNA)</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kaut3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kaut5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kaut.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kaut.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kaut.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>320. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.06.2012.) <B>M. Haller</B>,&nbsp;<I>Justus ut palma (in F, Es)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus(Es)3.sib" target="_blank">Sibelius3(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus(Es)5.sib" target="_blank">Sibelius5(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus.sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus.sib" target="_blank">Sibelius6(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus.pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus(Es).pdf" target="_blank">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A> <BR>321. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.06.2012.) <B>Ch. Gounod</B>,&nbsp;<I>O salutaris (duet)</I> &nbsp;<B>(ST+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisGounod3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisGounod5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisGounod.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisGounod.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisGounod.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>322. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(01.07.2012.) <B>W. A. Mozart</B>,&nbsp;<I>Inter natos mulierum</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ+Orchestra)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/InterNatosMozartOrg6.mus" target="_blank">Finale 6(Org.)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/InterNatosMozartOrk6.mus" target="_blank">Finale 6(Ork.)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/InterNatosMozartOrg10.mus" target="_blank">Finale 10(Org.)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/InterNatosMozartOrk10.mus" target="_blank">Finale 10(Ork.)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/InterNatosMozartOrg10-2.xml" target="_blank">XML2(Org.)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/InterNatosMozartOrg10-1.xml" target="_blank">XML1(Org.)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/InterNatosMozartOrk10-2.xml" target="_blank">XML2(Ork.)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/InterNatosMozartOrk10-1.xml" target="_blank">XML1(Ork.)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/InterNatosMozartOrg10.pdf" target="_blank">PDF(Org.)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/InterNatosMozartOrk10.pdf" target="_blank">PDF(Ork.)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/InterNatosMozartOrg10.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Org.)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/InterNatosMozartOrk10.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Ork.)</A> <BR>323. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(03.07.2012.) <B>F. Mancini</B>,&nbsp;<I>Alleluja</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMancini3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMancini5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMancini.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMancini.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMancini.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>324. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(06.07.2012.) <B>M. Frisina</B>,&nbsp;<I>Anima Christi</I> &nbsp;<B>(SATB+Solo+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AnimaChristi3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AnimaChristi5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AnimaChristi.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AnimaChristi.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AnimaChristi.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>325. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.07.2012.) <B>J. Singenberger</B>,&nbsp;<I>Ecce Sacerdos magnus</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceSacerdos3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceSacerdos5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceSacerdos.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceSacerdos.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceSacerdos.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>12. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.07.2012.) <B>L. Cherubini,</B>&nbsp;<I> Veni Jesu&nbsp;</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu.MUS" target="_blank">Finale2003</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesuFIN.pdf" target="_blank">PDF(Finale)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesuSIB.pdf" target="_blank">PDF(Sibelius)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>326. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.07.2012.) <B>A. hrwall (arr.)</B>,&nbsp;<I>Skaistais Kungs Jzu</I> &nbsp;<B>(SATB+Descant+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SkaistaisKJ3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SkaistaisKJ5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SkaistaisKJ.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SkaistaisKJ.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SkaistaisKJ.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>327. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.08.2012.) <B>Jos. Gruber</B>,&nbsp;<I>Missa "Mater Dolorosa"</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaterDol3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaterDol5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaterDol.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaterDol.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaterDol.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>328. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(29.08.2012.) <B>J. Haydn</B>,&nbsp;<I>Ave Maria</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaHaydn3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaHaydn5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaHaydn.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaHaydn.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaHaydn.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>329. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.09.2012.) <B>R. Jermaks</B>,&nbsp;<I>Missa Brevis</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MBrevisJermaks3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MBrevisJermaks5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MBrevisJermaks.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MBrevisJermaks.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MBrevisJermaks.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>103. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(07.10.2012.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Euge Francisce (in C,B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EugeFrancisce(C).enc" target="_blank" _blank""="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EugeFrancisce(B).enc" target="_blank" _blank""="">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EugeFrancisce(C).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EugeFrancisce(B).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EugeFrancisce(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/EugeFrancisce(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>330. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(07.10.2012.) <B>Traditional </B>,&nbsp;<I>Ro~kroFa svto</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSveto3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSveto5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSveto.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSveto.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSveto.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>331. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.10.2012.) <B>Traditional (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Ro~kroFa svto (in C,D)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(D)3.sib" target="_blank">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(D)5.sib" target="_blank">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(D).sib" target="_blank">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(D).pdf" target="_blank">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A> <BR>332. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.10.2012.) <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Fest-Messe in honorem Sancti Petri</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PetriMissa3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PetriMissa5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PetriMissa.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PetriMissa.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PetriMissa.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>226. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.10.2012.) <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Svtku Mise sv. Ptera godam</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PeteraMise3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PeteraMise5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PeteraMise.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PeteraMise.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PeteraMise.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>333. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(28.10.2012.) <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Svtku Mise sv. P+tera gkdam</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PiteraMise3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PiteraMise5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PiteraMise.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PiteraMise.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PiteraMise.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>334. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.11.2012.) <B>O. Joos,op.14</B>,&nbsp;<I>Vesperes (tautai un korim svtdiens un svtku diens)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JOOSinG1-3.enc" target="_blank" _blank""="">Encore(1-3)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JOOSinG4-10(F).enc" target="_blank" _blank""="">Encore(4-10)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JoosMAGNIFICAT11-12(F).enc" target="_blank" _blank""="">Encore(11-12)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JoosVesperes.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JoosMagnificat(Es).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(Magnificat in Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JOOSinG1-3.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(1-3)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/JOOSinG4-10(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(4-10)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/JoosMAGNIFICAT11-12(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(11-12)</A> <BR>335. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.12.2012.)<B>Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Adventa dziesmas tautai</I>&nbsp;<B>(Voice) </B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventaDzTautai.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A> <BR>202. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.12.2012.)<B>H. MiBek</B>,&nbsp;<I>Missa Pastoralis in honorem Nativitatis Domini</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MilekPastoralis3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MilekPastoralis5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MilekPastoralis.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MilekPastoralis.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MilekPastoralis.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>22. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(06.01.2013.)<B>A. E. Grell</B>,&nbsp;<I>Alleluja (in Des)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaDes.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaDes3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaDes5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaDes.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaDes.pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaDes.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>336. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.01.2013.) <B>Z. Odelgiewicz (mel.) (ar. D. Kusz)</B>,&nbsp;<I>Betlmes zvaigzne (O gwiazdo Betlejemska)(in G,F)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BetlemesZvaigzne(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BetlemesZvaigzne(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BetlemesZvaigzne(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BetlemesZvaigzne(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BetlemesZvaigzne(G).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BetlemesZvaigzne(F).sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BetlemesZvaigzne(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BetlemesZvaigzne(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BetlemesZvaigzne(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/BetlemesZvaigzne(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>287. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.01.2013.)<B> Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Kristus Dzimaanas jauns dziesmas</I>&nbsp;<B>(Voice) <I>Periodiski tiks papildintas! To be continued! Sekot info!)</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzJdzT.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A> <BR>337. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.01.2013.) <B>P. StudziDski (mel.) (ar. St. SurzyDski)</B>,&nbsp;<I>Nabadz+gais stall+t (Ach, ubogi |Bobie)(in G,F)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisStallit(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisStallit(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisStallit(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisStallit(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisStallit(G).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisStallit(F).sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisStallit(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisStallit(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisStallit(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisStallit(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>338. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.01.2013.)<B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Ave Maria</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCelminskis3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCelminskis5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCelminskis.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCelminskis.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCelminskis.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>339. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.01.2013.)<B>Z. Odelgiewicz (mel.) (harm. T. Flasza)</B>,&nbsp;<I>Klus nakt+ (Mdrcy [wiata)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KlusaNakti3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KlusaNakti5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KlusaNakti.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KlusaNakti.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KlusaNakti.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>272. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(31.01.2013.) <B>J. G. Zangl</B>,&nbsp;<I>Messe zu Ehren del hl. Antonius von Padua</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrg10.mus" target="_blank">Finale 10</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrg10-2.xml" target="_blank">XML2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrg10-1.xml" target="_blank">XML1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrg10.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrg10.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>273. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(31.01.2013.) <B>J. G. Zangl</B>,&nbsp;<I>Messe zu Ehren del hl. Antonius von Padua</I> &nbsp;<B>(Orchestra+SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrk10.mus" target="_blank">Finale 10</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrk10-2.xml" target="_blank">XML2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrk10-1.xml" target="_blank">XML1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrk10.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ZanglAntonsMesseOrk10.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>13. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.02.2013.) <B>J. G. Zangl,</B>&nbsp;<I>St. Ludwig's Messe, op. 59</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LudwigO10.MUS" target="_blank">Finale 10</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LudwigO10-2.xml" target="_blank">XML2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LudwigO10-1.xml" target="_blank">XML1</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/LudwigO.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LudwigO.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>340. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(01.03.2013.)<B> Traditional (mel.) (harm. Anon+ms)</B>,&nbsp;<I>Ol+vdrz redzu (Ogrodzie oliwny)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Olivdarzs3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Olivdarzs5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Olivdarzs.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Olivdarzs.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Olivdarzs.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>341. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(02.03.2013.)<B> Traditional (mel.) (harm. Anon+ms)</B>,&nbsp;<I>O Crucified Redeemer</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OcrucifiedRedeemer3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OcrucifiedRedeemer5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OcrucifiedRedeemer.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OcrucifiedRedeemer.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OcrucifiedRedeemer.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>342. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.03.2013.)<B> H. L. Hassler (mel.) (harm. J. S. Bach)</B>,&nbsp;<I>O sacred head</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsacredHead3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsacredHead5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsacredHead.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsacredHead.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsacredHead.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>343. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(28.03.2013.)<B> J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Lieldienu r+ta Laudes</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LieldienuLaudes3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LieldienuLaudes5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LieldienuLaudes.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LieldienuLaudes.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LieldienuLaudes.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>344. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(06.04.2013.)<B> A. Solims (arr. gregorian mel. "Vexilla Regis")</B>,&nbsp;<I>Aurora lucis rutilat</I>&nbsp;<B>(SATB+BSsolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Aurora3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Aurora5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Aurora.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Aurora.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Aurora.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>345. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(08.04.2013.) <B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Verbum caro factum est (in Es)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Verbum(Es).sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Verbum(Es)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Verbum(Es).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Verbum(Es).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Verbum(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>304. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.04.2013.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Slaukiet asaras (Otrzyjcie ju| Bzy) (in D, C)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet3.sib" target="_blank">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet5.sib" target="_blank">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet.sib" target="_blank">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet.pdf" target="_blank">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Slaukiet(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>2. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.05.2013.) <B>C. Sasnauskas</B>,&nbsp;<I>Tantum ergo (in C,B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(C).enc" target="blank">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(B).enc" target="blank">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(C).pdf" target="blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(B).pdf" target="blank">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>220. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(24.05.2013.) <B>R. Dubra</B>,&nbsp;<I>Svt Tr+svien+ba (in Des, C)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des)3.sib" target="_blank">Sibelius3(Des)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des)5.sib" target="_blank">Sibelius5(Des)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des).sib" target="_blank">Sibelius6(Des)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des).pdf" target="_blank">PDF(Des)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Des)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>346. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.06.2013.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Ak, Jzus Sirds</I>&nbsp;<B>(S+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkJS.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkJS.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkJS.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>347. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.08.2013.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Missa solemnis in honorem Beatae Mariae Virginis de Aglona</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskisMissaAglonae3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskisMissaAglonae5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskisMissaAglonae.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskisMissaAglonae.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CelminskisMissaAglonae.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>348. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.04.2014.) <B>Traditional (ar. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Rkgts asaras (II)/Tu, kas esi cietis (Gorzkie |ale)</I> &nbsp;<B>(Voice+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasII-3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasII-5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasII.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasII.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasII.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>349. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.05.2014.) <B>S. Termini (mel.), A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Umbrijas roze (Sv. Ritas no Kaaas dziesma)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/UmbrijasRoze(G).enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/UmbrijasRoze(G).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/UmbrijasRoze(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>350. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.08.2014.) <B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Te Deum laudamus (in C, B)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B)3.sib" target="_blank">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B)5.sib" target="_blank">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B).sib" target="_blank">Sibelius6(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B).pdf" target="_blank">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>351. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.12.2014.)<B>A. L. Page</B>,&nbsp;<I>Candlelight Alleluja (Partitura in C)</I>&nbsp;<B>(SATB+Ssolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CandlelightPartitura(C).enc" target="_blank" _blank""="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CandlelightPartitura(C).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CandlelightPartitura(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>352. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.01.2015.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>BrniF Jzu</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BerninJezu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BerninJezu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BerninJezu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BerninJezu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BerninJezu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>353. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.01.2015.) <B>M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Gods un slava</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GodsUnSlava3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GodsUnSlava5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GodsUnSlava.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GodsUnSlava.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GodsUnSlava.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>354. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.02.2015.) <B>M. Celminskis </B>,&nbsp;<I>Miers jums</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MiersJums3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MiersJums5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MiersJums.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MiersJums.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MiersJums.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>355. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.03.2015.) <B>Traditional (ar. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Rkgts asaras (III)/Tu, kas esi cietis (Gorzkie |ale)</I> &nbsp;<B>(Voice+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasIII-3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasIII-5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasIII.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasIII.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RugtasAsarasIII.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>356. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.04.2015.) <B>Gregorian (har. A. di Marco)</B>,&nbsp;<I>Regina coeli (gregorian)</I> &nbsp;<B>(Voice+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RegCoeliGr(D,Es,F)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RegCoeliGr(D,Es,F)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RegCoeliGr(D,Es,F).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RegCoeliGr(D,Es,F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RegCoeliGr(D,Es,F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>357. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(16.04.2015.) <B>Traditional (harm. F. Rczkowski)</B>,&nbsp;<I>Kristus augamclies (Chrystus zmartwychwstan jest) (in d, e)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsamcelies3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsamcelies5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsamcelies.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsamcelies.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusAugsamcelies.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>358. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.04.2015.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Iesim gaiaaj Dieva svtn+c</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Iesim3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Iesim5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Iesim.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Iesim.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Iesim.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>359. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.05.2015.) <B>Traditional (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Nav vairs miris dz+v+bas Kungs (Nie zna [mierci Pan |ywota)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NavVairsMiris3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NavVairsMiris5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NavVairsMiris.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NavVairsMiris.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NavVairsMiris.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>360. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.05.2015.) <B>M. Mycielski (mel.), (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Maija dziesma (Chwalcie Bki umajone)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaijaDziesma3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaijaDziesma5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaijaDziesma.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaijaDziesma.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaijaDziesma.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>361. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(30.05.2015.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Dievmtes litnija (it<u tautas melodija) (Litanie alla Madonna)</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItaluTautas3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItaluTautas5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItaluTautas.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItaluTautas.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItaluTautas.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>362. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(3.06.2015.) <B>C. Saint-SaQns</B>,&nbsp;<I>Ave Maria (in A, G, F)</I> &nbsp;<B>(Ssolo+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A)3.sib" target="_blank">Sibelius3(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A)5.sib" target="_blank">Sibelius5(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A).sib" target="_blank">Sibelius6(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F).sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A).pdf" target="_blank">PDF(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(A)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>363. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.06.2015.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Missa "Pro defunctis"</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiemTautai3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiemTautai5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiemTautai.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiemTautai.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiemTautai.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>364. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.06.2015.) <B>Gregorian (harm. A. di Marco)</B>,&nbsp;<I>Missa "Pro defunctis"</I> &nbsp;<B>(Voice+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiem(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiem(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiem(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiem(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiem(F).sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiem(G).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiem(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiem(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiem(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/PDRequiem(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>225. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(29.06.2015.) <B>M. Haller</B>,&nbsp;<I>Tu es Petrus (in G, F)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus.sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus(F).sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus.pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesPetrus(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>365. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(02.07.2015.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Jzus Sirds litnija (3)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(3)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(3)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(3).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(3).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(3).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>366. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.07.2015.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Jesu, Deus, amor meus</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JesuDeus3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JesuDeus5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JesuDeus.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JesuDeus.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JesuDeus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>182. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.07.2015.)<B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Lkk, priestersirds ir Jzus Sirds (in A, G)</I>&nbsp;<B>(Solo+SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds.enc" target="_blank" _blank??="">Encore(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds(G).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds(G).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(A)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>367. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(19.07.2015.) <B>W. H. Monk</B>,&nbsp;<I>Paliec pie manis (Abide with me)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Paliec.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Paliec.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Paliec.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>30. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.07.2015.) <B>Anon+ms (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>Svts Annas dziesma (A, As, G) (Chant of St. Anna)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(A)3.sib" target="_blank">Sibelius 3 (A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(A)5.sib" target="_blank">Sibelius 5 (A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(A).sib" target="_blank">Sibelius 6 (A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(As)3.sib" target="_blank">Sibelius 3 (As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(As)5.sib" target="_blank">Sibelius 5 (As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(As).sib" target="_blank">Sibelius 6 (As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(G)3.sib" target="_blank">Sibelius 3 (G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(G)5.sib" target="_blank">Sibelius 5 (G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(G).sib" target="_blank">Sibelius 6 (G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(A).pdf" target="_blank">PDF (A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(As).pdf" target="_blank">PDF (As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(G).pdf" target="_blank">PDF (G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(A).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(A)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(As).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(As)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Annasdz(G).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>368. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(08.08.2015.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Lai lkdz par tevi</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LaiLudz3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LaiLudz5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LaiLudz.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LaiLudz.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LaiLudz.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>369. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.08.2015.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Esi sveicinta, Karaliene</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsiSveicinata3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsiSveicinata5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsiSveicinata.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsiSveicinata.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsiSveicinata.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>370. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.08.2015.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Mk~am dz+vot</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MuzamDzivot3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MuzamDzivot5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MuzamDzivot.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MuzamDzivot.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MuzamDzivot.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>371. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(03.09.2015.) <B>R. Jermaks</B>,&nbsp;<I>Visusvto Sakramentu</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS(J)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS(J)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS(J).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS(J).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS(J).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>372. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(06.10.2015.) <B>Traditional </B>,&nbsp;<I>Es ticu (tautas melodija in G,F)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticuT(G)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticuT(G)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticuT(G).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticuT(F)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticuT(F)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticuT(F).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticuT(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticuT(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticuT(G).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticuT(F).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>280. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(07.10.2015.) <B>Traditional (ar. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Es ticu (tautas melodija ar kori in G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>373. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(07.10.2015.) <B>Traditional (ar. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Es ticu (tautas melodija ar kori in F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu(F)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu(F)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu(F).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ESticu(F).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>374. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.10.2015.) <B>A. Wierzbicki</B>,&nbsp;<I>Psalm "Solemnitas"</I>&nbsp;<B>(TBB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PsSolemnitas3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PsSolemnitas5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PsSolemnitas.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PsSolemnitas.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PsSolemnitas.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>351. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.12.2015.)<B>A. L. Page</B>,&nbsp;<I>Candlelight Alleluja (Partitura in C) (prlabots)</I>&nbsp;<B>(SATB+Ssolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CandlelightPartitura(C).enc" target="_blank" _blank""="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CandlelightPartitura(C).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CandlelightPartitura(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>375. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.12.2015.) <B>H. J. Gauntlett</B>,&nbsp;<I>Bija Dvidpilst (Once in Royal David`s City)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp ;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BijaDavidpilsetaChoir.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BijaDavidpilsetaChoir.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BijaDavidpilsetaChoir.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>376. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(04.01.2016.) <B>Michael Praetorius (harm.)</B>,&nbsp;<I>Es skaistu rozi zinu (Es ist ein Ros entsprungen)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsSkaistuRozi3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsSkaistuRozi5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsSkaistuRozi.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsSkaistuRozi.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsSkaistuRozi.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>287. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(08.01.2016.)<B> Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Kristus Dzimaanas jauns dziesmas</I>&nbsp;<B>(Voice) <I>Periodiski tiks papildintas! Sekot info!)</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzJdzT.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A> <BR>377. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(08.01.2016.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Dievs k patiess cilvks dzima (Bg zawitaB) (in D,C)</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsDzima(D)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsDzima(C)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsDzima(D)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsDzima(C)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsDzima(D).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsDzima(C).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsDzima(D).pdf" target="_blank">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsDzima(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsDzima(D).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsDzima(C).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>378. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(08.02.2016.) <B>M. Haller</B>,&nbsp;<I>Asperges me</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesHaller3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesHaller5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesHaller.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesHaller.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesHaller.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>379. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(27.02.2016.) <B>A. Solims (aran~.)</B>,&nbsp;<I>Miserere Ps51/50 (in f)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE1(f).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(f)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(f)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(f).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE(f).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(f)sib.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE(f).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>380. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(27.02.2016.) <B>A. Solims (aran~.)</B>,&nbsp;<I>Miserere Ps51/50 (in e)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE1(e).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(e)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(e)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(e).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE(e).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(e)sib.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE(e).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>145. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.02.2016.) <B>T. KBonowski,&nbsp;<I>Kungs Dievs (in G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>381. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.02.2016.) <B>T. KBonowski,&nbsp;<I>Kungs Dievs (in F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(F).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>146. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.02.2016.) <B>T. KBonowski,&nbsp;<I>O salutaris Hostia (in G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>382. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.02.2016.) <B>T. KBonowski,&nbsp;<I>O salutaris Hostia (in F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(F).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>75. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(27.02.2016.) <B>A. Solims (aran~.)</B>,&nbsp;<I>Miserere Ps51/50 (in g)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE1.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(g)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(g)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(g).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(g).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>383. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(08.03.2016.) <B>A. Solims (aran~.)</B>,&nbsp;<I>Miserere Ps51/50 (in g) Latgaliskais variants</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(g)Latg3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(g)Latg5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(g)Latg.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(g)Latg.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>384. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(08.03.2016.) <B>A. Solims (aran~.)</B>,&nbsp;<I>Miserere Ps51/50 (in f) Latgaliskais variants</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(f)Latg3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(f)Latg5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(f)Latg.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(f)Latg.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE(f).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>385. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(08.03.2016.) <B>A. Solims (aran~.)</B>,&nbsp;<I>Miserere Ps51/50 (in e) Latgaliskais variants</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(e)Latg3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(e)Latg5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(e)Latg.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Miserere(e)Latg.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MISERERE(e).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>386. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.03.2016.) <B>Traditional (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Kas gan novrtt var (Kt| opBaka godnie mo|e)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KasGanNovertet3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KasGanNovertet5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KasGanNovertet.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KasGanNovertet.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KasGanNovertet.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>387. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.03.2016.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Kungs, ieklausies (Attende, Domine) (in C,D)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AttendeDomineT3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AttendeDomineT5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AttendeDomineT.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AttendeDomineT.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AttendeDomineT.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>388. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.03.2016.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Kungs, ieklausies (Attende, Domine) (in C,D)</I>&nbsp;<B>(Partitura)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AttendeDominePart3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AttendeDominePart5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AttendeDominePart.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AttendeDominePart.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AttendeDominePart.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>171. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.03.2016.) <B>Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Liel GavFa jauns dziesmas (Periodiski tiek papildintas!)</I>&nbsp;<B></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>389. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.03.2016.) <B>Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Liel GavFa dziedjumu partitkras (Periodiski tiek papildintas!)</I>&nbsp;<B></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GavenaPartituras.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp; <BR>17. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.03.2016.) <B>A. Solims (ar. gregor. mel. "Vexilla Regis") </B>,&nbsp;<I>Kungs Jzus dz+vs (in f)</I>&nbsp;<B>(SATB+BSsolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsJezusdzivs(f).enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsJezusdzivs(f).pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsJezusdzivs(f).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>390. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.03.2016.) <B>A. Solims (ar. gregor. mel. "Vexilla Regis") </B>,&nbsp;<I>Kungs Jzus dz+vs (in e)</I>&nbsp;<B>(SATB+BSsolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsJezusdzivs(e).enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsJezusdzivs(e).pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsJezusdzivs(e).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>391. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(24.03.2016.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Ecce lignum Crucis (Lkk, Krusta koks) (Liel Piektdiena)</I>&nbsp;<B></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceLignum3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceLignum5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceLignum.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceLignum.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceLignum.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>359. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.03.2016.) <B>Traditional (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Nav vairs miris dz+v+bas Kungs (Nie zna [mierci Pan |ywota)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NavVairsMiris3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NavVairsMiris5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NavVairsMiris.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NavVairsMiris.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NavVairsMiris.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>392. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(01.04.2016.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Dli un meitas (O filii et filiae) (in e,f,g)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeliT3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeliT5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeliT.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeliT.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeliT.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>393. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(01.04.2016.) <B>Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Lieldienu jauns dziesmas (Periodiski tiek papildintas!)</I>&nbsp;<B></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LieldienuDziesmasTautai.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp; <BR>92. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.04.2016.) <B>G.F.Handel</B>,&nbsp;<I>Alleluja (Choral parts)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandel.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandel.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelVoices3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelVoices5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelVoices.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelVoices.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Sibelius)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandel.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A>(Encore)<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandel.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A>(Sibelius) <BR>394. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(04.05.2016.) <B>Traditional (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Nie zna [mierci Pan |ywota</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NieZnaSmierci3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NieZnaSmierci5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NieZnaSmierci.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NieZnaSmierci.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NieZnaSmierci.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>395. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(07.05.2016.) <B>M. Mycielski (mel.), (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Chwalcie Bki umajone</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ChwalcieLaki3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ChwalcieLaki5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ChwalcieLaki.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ChwalcieLaki.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ChwalcieLaki.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>396. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.05.2016.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Dievmtes litnija (it<u mel.)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItalu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItalu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItalu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItalu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItalu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>397. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(04.06.2016.) <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Maria-Zeller-Messe, op. 104</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZeller3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZeller5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZeller.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZeller.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZeller.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>398. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.06.2016.) <B>W. A. Mozart, </B>&nbsp;<I>Laudate Dominum</I> &nbsp;<B>(Ssolo+SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MozartLaudate.mus" target="_blank">Finale10</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MozartLaudate.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MozartLaudate.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>350. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.06.2016.) <B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Te Deum laudamus (in C, B)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B)3.sib" target="_blank">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B)5.sib" target="_blank">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B).sib" target="_blank">Sibelius6(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B).pdf" target="_blank">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>320. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(24.06.2016.) <B>M. Haller</B>,&nbsp;<I>Justus ut palma (in F, Es)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus(Es)3.sib" target="_blank">Sibelius3(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus(Es)5.sib" target="_blank">Sibelius5(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus.sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus.sib" target="_blank">Sibelius6(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus.pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus(Es).pdf" target="_blank">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Justus(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A> <BR>362. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(02.07.2016.) <B>C. Saint-SaQns</B>,&nbsp;<I>Ave Maria (in A, G, F)</I> &nbsp;<B>(Ssolo+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A)3.sib" target="_blank">Sibelius3(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A)5.sib" target="_blank">Sibelius5(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A).sib" target="_blank">Sibelius6(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F).sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A).pdf" target="_blank">PDF(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(A)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>399. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.07.2016.) <B>A. OrBowski (mel.), (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Atvadu dziedjums (W mogile ciemnej)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AtvaduDziedajums3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AtvaduDziedajums5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AtvaduDziedajums.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AtvaduDziedajums.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AtvaduDziedajums.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>400. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.07.2016.) <B>J. GaBuszka</B>,&nbsp;<I>Gloria Tibi Domine (in F, Es)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiDomine(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiDomine(Es)3.sib" target="_blank">Sibelius3(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiDomine(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiDomine(Es)5.sib" target="_blank">Sibelius5(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiDomine(F).sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiDomine(Es).sib" target="_blank">Sibelius6(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiDomine(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiDomine(Es).pdf" target="_blank">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiDomine(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiDomine(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A> <BR>401. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.07.2016.) <B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Alleluja IV</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaIV.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaIV.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaIV.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>402. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.07.2016.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Mise Svt Gara godam</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvGaraMise3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvGaraMise5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvGaraMise.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvGaraMise.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvGaraMise.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>403. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(19.07.2016.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Mise "Trio"</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ErnestaMise3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ErnestaMise5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ErnestaMise.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ErnestaMise.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ErnestaMise.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>404. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.07.2016.) <B>R. Dubra</B>,&nbsp;<I>Vienkra Mise IV: Es ticu</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DubrasM4Ticu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DubrasM4Ticu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DubrasM4Ticu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DubrasM4Ticu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DubrasM4Ticu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>405. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(6.08.2016.) <B>A. L. Webber</B>,&nbsp;<I>Pie Jesu</I> &nbsp;<B>(ST+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(F)ST3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(F)ST5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(F)ST.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(F)ST.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieJesu(F)ST.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>406. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.08.2016.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Ms pielkdzam-Adoro Te (in A, G)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(A)3.sib" target="_blank">Sibelius3(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(A)5.sib" target="_blank">Sibelius5(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(A).sib" target="_blank">Sibelius6(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(G).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(A).pdf" target="_blank">PDF(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(A).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(A)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>407. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(19.08.2016.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Kad man saules gaisma</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KadSaulesGaisma3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KadSaulesGaisma5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KadSaulesGaisma.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KadSaulesGaisma.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KadSaulesGaisma.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>408. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.09.2016.) <B>Fr. Witt</B>,&nbsp;<I>Te Deum laudamus, op. 10a</I> &nbsp;<B>(SSATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>409. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.09.2016.) <B>R. Jermaks</B>,&nbsp;<I>Tantum ergo Sacramentum</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(J)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(J)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(J).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(J).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(J).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>410. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.10.2016.)<B> C. Sasnauskas</B>,&nbsp;<I>Vysusvtk Sakramentu/Tantum ergo (in C,B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VSltg-Tantum(S.)(C).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VSltg-Tantum(S.)(B).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VSltg-Tantum(S.)(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VSltg-Tantum(S.)(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VSltg-Tantum(S.)(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/VSltg-Tantum(S.)(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>397. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.11.2016. - Prlabotais izdevums!) <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Maria-Zeller-Messe, op. 104</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZeller3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZeller5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZeller.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZeller.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZeller.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>411. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.11.2016. - Transpontais izdevums!) <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Maria-Zeller-Messe, op. 104 (Transponts Benedictus in F)</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZellerBenedictus(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZellerBenedictus(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZellerBenedictus(F).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZellerBenedictus(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MariaZellerBenedictus(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>198. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.11.2016.)<B>L. Bordse</B>,&nbsp;<I>Domine, salvam fac (in D)</I>&nbsp;<B>(SA+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>412. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.11.2016.)<B>L. Bordse</B>,&nbsp;<I>Domine, salvam fac (in C)</I>&nbsp;<B>(SA+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(C)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(C)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(C).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(C).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(C).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>413. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.11.2016.)<B>L. Bordse</B>,&nbsp;<I>O salutaris (Solo)</I>&nbsp;<B>(Solo+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisBordeseSolo3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisBordeseSolo5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisBordeseSolo.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisBordeseSolo.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisBordeseSolo.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>414. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.11.2016.)<B>Da~di</B>,&nbsp;<I>Adventa dziesmas tautai</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventaDziesmasTautai.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp; <BR>415. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.11.2016.) <B>G. Ridout (harm.) </B>,&nbsp;<I>Ak, Pest+tj, nc</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkPestitajNac.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkPestitajNac.pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkPestitajNac.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>416. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.11.2016.) <B>Robert Lucas de Pearsall</B>,&nbsp;<I>Dieva balss mums sird+ run</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievaBalss.enc" target="_blank" _blank="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievaBalss.pdf" target="_blank" _blank="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievaBalss.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>417. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(04.12.2016.) <B>Da~di</B>,&nbsp;<I>"Alleluja" Adventa laik</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaAdvent.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp; <BR>418. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.12.2016.) <B>F. Rczkowski (harm.),</B>&nbsp;<I>Sktiet, mkoFi, virs zemes (Spu[cie nam na ziemskie niwy)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SutietMakoniRaczkowski(A)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SutietMakoniRaczkowski(A)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SutietMakoniRaczkowski(A).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SutietMakoniRaczkowski(A).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SutietMakoniRaczkowski(A).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>419. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.12.2016.) <B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Dievs, debess, zemes Rad+tj (Gregoriskais variants) </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVSdebessGr.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVSdebessGr.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVSdebessGr.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>377. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(16.12.2016.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Dievs k patiess cilvks dzima (Bg zawitaB) (in D,C)</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.lv/scores/DievsDzima(D)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.lv/scores/DievsDzima(C)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.lv/scores/DievsDzima(D)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.lv/scores/DievsDzima(C)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.lv/scores/DievsDzima(D).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.lv/scores/DievsDzima(C).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.lv/scores/DievsDzima(D).pdf" target="_blank">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.lv/scores/DievsDzima(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.lv/scores/DievsDzima(D).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.lv/scores/DievsDzima(C).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>420. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.12.2016.) <B>A. Adam</B>,&nbsp;<I>Ak,svt nakts (O, holy night)</I>&nbsp;<B>(Solo+SATB+Piano)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkSvetaNakts3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkSvetaNakts5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkSvetaNakts.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkSvetaNakts.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkSvetaNakts.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>421. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.12.2016.) <B>F. W. Kritzinger</B>,&nbsp;<I>Jaukks zvanu skaFas (Ser die Glocken nie klingen)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaukakasZvanuSkanas3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaukakasZvanuSkanas5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaukakasZvanuSkanas.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaukakasZvanuSkanas.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaukakasZvanuSkanas.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>287. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(04.01.2017.)<B> Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Kristus Dzimaanas jauns dziesmas</I>&nbsp;<B>(Voice) <I>Periodiski tiks papildintas! Sekot info!)</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzJdzT.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A> <BR>422. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.01.2017.) <B>S. SurzyDski </B>,&nbsp;<I>Jaunava skaist (Zliczna Panienka) (in A,G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista(G)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista(G)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista(G).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista.pdf" target="_blank">PDF(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(A)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista(G).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>423. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.01.2017.) <B>T. Flasza (harm.)</B>,&nbsp;<I>Nabadz+gais Jzus (NarodziB si Jezus) (in F,Es,D)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(F)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(Es)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(D)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(F)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(Es)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(D)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(F).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(Es).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(D).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(Es).pdf" target="_blank">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(D).pdf" target="_blank">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(F).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(Es).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/NabadzigaisJezus(D).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A> <BR>424. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.01.2017.) <B>T. Flasza (harm.) </B>,&nbsp;<I>Priec+ga mums ziFa (WesoB nowin)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigaZina3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigaZina5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigaZina.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigaZina.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PriecigaZina.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>287. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.01.2017.)<B> Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Kristus Dzimaanas jauns dziesmas</I>&nbsp;<B>(Voice) <I>Periodiski tiks papildintas! Sekot info!)</I></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDzJdzT.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A> <BR>425. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.01.2017.) <B>Noimrett </B>,&nbsp;<I>Tu es sacerdos</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesSacerdos(N)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesSacerdos(N)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesSacerdos(N).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesSacerdos(N).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUesSacerdos(N).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>426. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(01.02.2017.) <B>A. OrBowski (mel.), (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Daj wieczny pokj (W mogile ciemnej)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DajWiecznyPokoj3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DajWiecznyPokoj5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DajWiecznyPokoj.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DajWiecznyPokoj.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DajWiecznyPokoj.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>427. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(06.02.2017.) <B>G. Caccini (mel.), (harm. Bosi)</B>,&nbsp;<I>Ave Maria</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCaccini(coro)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCaccini(coro)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCaccini(coro).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCaccini(coro).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCaccini(coro).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>428. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.02.2017.) <B>Traditional, (harm. A. Lesbordes)</B>,&nbsp;<I>Lurdas "Ave Maria" (Pr kalniem un lejm)</I> &nbsp;<B>(SATB+Solo+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesLesbordes(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesLesbordes(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesLesbordes(F).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesLesbordes(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesLesbordes(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>429. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.02.2017.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Lurdas "Ave Maria" (Pr kalniem un lejm) (tautai)</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesT3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesT5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesT.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesT.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesT.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>430. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.02.2017.) <B>Traditional, (harm. D. Stella)</B>,&nbsp;<I>Lurdas "Ave Maria" (Pr kalniem un lejm)</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveLourdesStella3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveLourdesStella5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveLourdesStella.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveLourdesStella.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveLourdesStella.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>431. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.02.2017.) <B>L. Cherubini</B>,&nbsp;<I>Ave Maria </I> &nbsp;<B>(Solo+Clarinet+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClar3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClar5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClar.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClar.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClar.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>432. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.02.2017.) <B>L. Cherubini</B>,&nbsp;<I>Ave Maria </I> &nbsp;<B>(Solo + Clarinet)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClarinet3.sib" target="_blank">Sibelius3Clar</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaSolo3.sib" target="_blank">Sibelius3S</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClarinet5.sib" target="_blank">Sibelius5Clar</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaSolo5.sib" target="_blank">Sibelius5S</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClarinet.sib" target="_blank">Sibelius6Clar</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaSolo.sib" target="_blank">Sibelius6S</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClarinet.pdf" target="_blank">PDFClar</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaSolo.pdf" target="_blank">PDFS</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClarinet.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">Clar</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaSolo.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">S</A> <BR>433. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.02.2017.) <B>L. Cherubini</B>,&nbsp;<I>Ave Maria </I> &nbsp;<B>(Solo+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMaria3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMaria5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMaria.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMaria.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMaria.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>434. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.02.2017.) <B>M. Celminskis (harm.) </B>,&nbsp;<I>Ar asajiem rka7iem</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ArErkskiem3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ArErkskiem5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ArErkskiem.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ArErkskiem.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ArErkskiem.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>435. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.02.2017.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Kristus dvsele</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDvesele3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDvesele5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDvesele.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDvesele.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDvesele.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>436. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.03.2017.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Apslacini mani (Asperges me) (in G,F)</I>&nbsp;<B>(Voice+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Apslacini3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Apslacini5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Apslacini.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Apslacini.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Apslacini.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>437. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.03.2017.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Apslacini mani (Asperges me) (in G,F)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ApslaciniT3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ApslaciniT5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ApslaciniT.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ApslaciniT.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ApslaciniT.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>438. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.03.2017.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Asperges me (in G,F)</I>&nbsp;<B>(Voice+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrP3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrP5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrP.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrP.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrP.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>439. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.03.2017.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Asperges me (in G,F)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrT3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrT5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrT.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrT.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrT.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>440. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.03.2017.) <B>G.F.Handel</B>,&nbsp;<I>Alleluja (Choral parts Partitura in D,C)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorus(D)3.sib" target="_blank">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorus(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorus(D)5.sib" target="_blank">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorus(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorus(D).sib" target="_blank">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorus(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorus(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorus(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorus(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorus(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>65. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.03.2017.) <B>Anonymous (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Ak, nc, ak, nc, Emanuel (O come, o come, Emmanuel) (in e,d)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkNacEmanuel(e).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkNacEmanuel(d).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkNacEmanuel(e).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkNacEmanuel(d).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkNacEmanuel(e).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(e)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AkNacEmanuel(d).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(d)</A> <BR>104. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.03.2017.) <B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Ak, Gaismas Dievs (in C,D,Es)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(C).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(D).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(Es).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(Es).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGaismasDievs(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A> <BR>21. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.03.2017.) <B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Alleluja in B</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(B).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Alleluja(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>441. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(29.03.2017.) <B>G.F.Handel</B>,&nbsp;<I>Alleluja (Partitura in D,C)</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorusPart(D)3.sib" target="_blank">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorusPart(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorusPart(D)5.sib" target="_blank">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorusPart(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorusPart(D).sib" target="_blank">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorusPart(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorusPart(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorusPart(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorusPart(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaHandelChorusPart(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>442. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.04.2017.) <B>W. A. Mozart</B>,&nbsp;<I>Pie Krusta</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieKrustaMozart3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieKrustaMozart5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieKrustaMozart.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieKrustaMozart.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieKrustaMozart.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>408. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.05.2017.) <B>Fr. Witt</B>,&nbsp;<I>Te Deum laudamus, op. 10a</I> &nbsp;<B>(SSATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>443. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(19.05.2017.) <B>P. Bubla</B>,&nbsp;<I>Dievmtes litnija ( ehu mel.)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitCehu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitCehu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitCehu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitCehu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitCehu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>25. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(28.06.2017.) <B>Anon+ms (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>JFa Krist+tja dziesma (Chant of St. John Baptist) (in G,F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajadziesma3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajaDz(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajadziesma5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajaDz(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajadziesma.sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajaDz(F).sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajadziesma.pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajaDz(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajadziesma.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/JanaKristitajaDz(F).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>408. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.07.2017.) <B>Fr. Witt</B>,&nbsp;<I>Te Deum laudamus, op. 10a (Prlabotais variants!)</I> &nbsp;<B>(SSATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>444. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(16.07.2017.) <B>D. Manchetta (mel.), M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Paliec ar mums</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PaliecC3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PaliecC5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PaliecC.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PaliecC.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PaliecC.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>184. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.07.2017.) <B>J. P. Lcot</B>,&nbsp;<I>Sanctus</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctusLecot3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctusLecot5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctusLecot.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctusLecot.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctusLecot.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>185. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.07.2017.) <B>J. P. Lcot,</B>&nbsp;<I>Svts</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetsLecot3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetsLecot5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetsLecot.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetsLecot.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetsLecot.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>130. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.07.2017.) <B>A. Vanags</B>,&nbsp;<I>`odien Kristus augamclies (in D,C,B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(D).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(C).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(B).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/SodienKr(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR>445. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(27.07.2017.) <B>W. A. Mozart,</B>&nbsp;<I>Ave verum</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumMozart3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumMozart5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumMozart.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumMozart.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumMozart.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>33. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(05.08.2017.) <B>C. Rossini (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Jesu, dulcis memoria (in G,F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(G).enc" target="_blank" _blank="">Encore(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(G).pdf" target="_blank" _blank="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(F).enc" target="_blank" _blank="">Encore(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(F).pdf" target="_blank" _blank="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR>446. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(06.08.2017.) <B>A. OrBowski (mel.), (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Atvadu dziedjums 1 (W mogile ciemnej)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AtvaduDziedajumsI3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AtvaduDziedajumsI5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AtvaduDziedajumsI.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AtvaduDziedajumsI.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AtvaduDziedajumsI.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>447. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.08.2017.) <B>B. Wassmer,</B>&nbsp;<I>Missa Sancta Dei Genitrix</I> &nbsp;<B>(SAB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WasmerDeiGenitrix.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp; <BR>448. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(05.09.2017.) <B>M. Wittal</B>,&nbsp;<I>Messe de Saint Boniface (Latin)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatin3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatin5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatin.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatin.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatin.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>449. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(05.09.2017.) <B>M. Wittal</B>,&nbsp;<I>Messe de Saint Boniface (Sv. Bonifcija Mise) (Latvian)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatv3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatv5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatv.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatv.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatv.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>450. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(06.09.2017.) <B>M. Wittal</B>,&nbsp;<I>Messe de Saint Boniface (Sv. Bonifcija Mise) (Latvian)</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatvT3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatvT5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatvT.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatvT.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesseBonifaceLatvT.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>451. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(30.09.2017.) <B>M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Dievs tev devis lielu varu (Sv. Mi7e<a dziesma)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvMikelaDz3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvMikelaDz5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvMikelaDz.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvMikelaDz.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvMikelaDz.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>452. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(01.10.2017.) <B>R. Jermaks</B>,&nbsp;<I>Ms lkdzam,&nbsp;Kungs (in F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer(F).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer(F).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>453. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(08.10.2017.) <B>R. Ortolani (mel.)</B>,&nbsp;<I>Jauki ir sajust (Dolce sentire)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaukiSajust3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaukiSajust5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaukiSajust.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaukiSajust.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaukiSajust.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>454. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.10.2017.) <B>Anon+ms (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>Ro~ukroFa Kundze (R|aDcowa Pani nieba, ziemi) (in d,e)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(d)3.sib" target="_blank">Sibelius3(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(e)3.sib" target="_blank">Sibelius3(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(d)5.sib" target="_blank">Sibelius5(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(e)5.sib" target="_blank">Sibelius5(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(d).sib" target="_blank">Sibelius6(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(e).sib" target="_blank">Sibelius6(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(d).pdf" target="_blank">PDF(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(e).pdf" target="_blank">PDF(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(d).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(d)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(e).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(e)</A> <BR>455. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(02.12.2017.) <B>A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Advent Alleluja</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventAlleluja3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventAlleluja5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventAlleluja.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventAlleluja.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventAlleluja.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>456. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(17.12.2016.) <B>F. Rczkowski (harm.),</B>&nbsp;<I>Spu[cie nam na ziemskie niwy</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SpuscieRaczkowski(A)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SpuscieRaczkowski(A)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SpuscieRaczkowski(A).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SpuscieRaczkowski(A).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SpuscieRaczkowski(A).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>457. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(31.12.2017.) <B>A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Nativitatis Alleluja</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaNativitatis3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaNativitatis5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaNativitatis.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaNativitatis.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaNativitatis.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>422. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.01.2018.) <B>S. SurzyDski </B>,&nbsp;<I>Jaunava skaist (Zliczna Panienka) (in A,G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista(G)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista(G)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista(G).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista.pdf" target="_blank">PDF(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(A)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/JaunavaSkaista(G).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR>458. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.01.2018.) <B>T. Flasza (harm.)</B>,&nbsp;<I>EF#el's ganiem sac+ja (AnioB pasterzom mwiB)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EngelsGaniem3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EngelsGaniem5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EngelsGaniem.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EngelsGaniem.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EngelsGaniem.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>51. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(27.01.2018.) <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Zweites Requiem in c moll/, op. 21</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GruberRequiem21-1.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Edition1)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GruberRequiem21-2.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Edition2)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GruberRequiem21-2(0).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1(Edition2)</A>&nbsp; <BR>52. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(27.01.2018.) <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Zweites Requiem in c moll, op. 21</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Requiem-Introitus1.enc" target="_blank" _blank??="">Introitus-Kyrie (Encore-Edition1)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sanctus1.enc" target="_blank" _blank??="">Sanctus (Encore-Edition1)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Benedictus1.enc" target="_blank" _blank??="">Benedictus (Encore-Edition1)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Agnus-Communio1.enc" target="_blank" _blank??="">Agnus Dei-Communio (Encore-Edition1)</A> <BR>53. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(27.01.2018.) <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Zweites Requiem in c moll, op. 21</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Requiem-Introitus2.enc" target="_blank" _blank??="">Introitus-Kyrie (Encore-Edition2)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sanctus2.enc" target="_blank" _blank??="">Sanctus (Encore-Edition2)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Benedictus2.enc" target="_blank" _blank??="">Benedictus (Encore-Edition2)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Agnus-Communio2.enc" target="_blank" _blank??="">Agnus Dei-Communio (Encore-Edition2)</A> <BR>54. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(27.01.2018.) <B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Zweites Requiem in c moll, op. 21</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Requiem-Introitus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">Introitus-Kyrie</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Sanctus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">Sanctus</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Benedictus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">Benedictus</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Agnus-Communio.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">Agnus Dei-Communio</A> <BR>87. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.02.2018.) <B>Tradicionls (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Fatimas Ave Maria</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>459. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(02.03.2018.)<B> A. Solims (arr. gregorian mel. "Laus tibi, Christe")</B>,&nbsp;<I>Slava tev, Kristu</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlavaKr(1-2)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlavaKr(1-2)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlavaKr(1-2).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlavaKr(1-2).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlavaKr(1-2).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>460. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(07.03.2018.)<B> M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Kas gan Tevi, Jzu saits sja</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KasTeviSeja3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KasTeviSeja5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KasTeviSeja.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KasTeviSeja.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KasTeviSeja.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>461. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.03.2018.)<B> A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Psalms 24 (brs)</I>&nbsp;<B>(SAB=TB1B2)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps24Beres3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps24Beres5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps24Beres.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps24Beres.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ps24Beres.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>462. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.03.2018.)<B> H. L. Hassler (mel.) (harm. J. S. Bach)</B>,&nbsp;<I>Ak, galva, asiFaina</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGalva3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGalva5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGalva.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGalva.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkGalva.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>171. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.04.2018.) <B>Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Liel GavFa jauns dziesmas (Periodiski tiek papildintas!)</I>&nbsp;<B></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GAVENAdziesmas.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>463. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.04.2018.) <B>Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Alleluja Paschale </I>&nbsp;<B></B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaPaschale3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaPaschale5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaPaschale.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaPaschale.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaPaschale.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>464. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.04.2018.) <B>Gregorian (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Dli un meitas (O filii et filiae) (in e,f,g)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Deli3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Deli5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Deli.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Deli.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Deli.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>465. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(06.05.2018.)<B> A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Parast laika Doksolo#ijas "Amen" ("Amen" Doxologiae Per annum)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AmenParastaLaika3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AmenParastaLaika5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AmenParastaLaika.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AmenParastaLaika.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AmenParastaLaika.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>107. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(07.05.2018.)<B>C. Franck</B>,&nbsp;<I>Adventa Doksolo#ijas "AMEN" </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventaAmen3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventaAmen5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventaAmen.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventaAmen.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AdventaAmen.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>466. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.05.2018.) <B>Gregorian (harm. M. Celminskis)</B>,&nbsp;<I>Pc Debeskpaanas procesijas</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsAizeju3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsAizeju5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsAizeju.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsAizeju.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EsAizeju.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>467. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.05.2018.) <B>Gregorian (harm. M. Celminskis)</B>,&nbsp;<I>Post processionem in Ascensione Domini</I>&nbsp;<B>(T+SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ascendo3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ascendo5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ascendo.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ascendo.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Ascendo.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>468. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.05.2018.) <B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Dzi[ przy oBtarzu </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DzisPrzyOltarzu3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DzisPrzyOltarzu5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DzisPrzyOltarzu.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DzisPrzyOltarzu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DzisPrzyOltarzu.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>194. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.05.2018.) <B>Communaut du Chemin neuf</B>,&nbsp;<I>Alleluia! Magnificat!</I>&nbsp;<B>(SATB+S/T Solo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMagnificat3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMagnificat5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMagnificat.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMagnificat.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaMagnificat.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>165. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.05.2018.)<B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Bg zawitaB</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BOGzawital3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BOGzawital5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BOGzawital.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BOGzawital.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/BOGzawital.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>4. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.05.2018.)<B>S. Webbe</B>,&nbsp;<I>Ave verum</I>&nbsp;<B>(SA+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum.mid" target="_self"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>469. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.05.2018.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Dievmtes litnija (lat+Fu melodija) </I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>470. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(30.05.2018.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Dievmtes litnija (lat+Fu melodija simplex) </I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinuSimplex3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinuSimplex5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinuSimplex.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinuSimplex.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinuSimplex.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>471. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.06.2018.)<B>Da~di </B>,&nbsp;<I>Alleluja Collection</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<I> (Periodiski tiks papildints!)</I>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollectionSATB.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollectionSATB5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollectionSATB.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollectionSATB.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AllelujaCollectionSATB.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>472. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(29.06.2018.) <B>M. Celminskis (mel.) (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>SvtM Donota dz+sme</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DonotaDz3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DonotaDz5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DonotaDz.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DonotaDz.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DonotaDz.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>473. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(02.07.2018.) <B>M. Celminskis (mel.) (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Svt Donta dziesma</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DonataDz3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DonataDz5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DonataDz.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DonataDz.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DonataDz.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>474. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.07.2018.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Missa "De Angelis"</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelisT3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelisT5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelisT.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelisT.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelisT.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>475. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.08.2018.) <B>Gregorian (ar. Abel di Marco)</B>,&nbsp;<I>Missa "De Angelis" (in D,C)</I> &nbsp;<B>(Voice+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(D)3.sib" target="_blank">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(D)5.sib" target="_blank">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(D).sib" target="_blank">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(D).pdf" target="_blank">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR>476. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.08.2018.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Missa "De Angelis" (ar "Ite, missa est" latviski)</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelisT(1)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelisT(1)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelisT(1).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelisT(1).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelisT(1).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR>477. <IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.08.2018.) <B>Gregorian (ar. Abel di Marco)</B>,&nbsp;<I>Missa "De Angelis" (in D,C ar "Ite, missa est" latviski)</I> &nbsp;<B>(Voice+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(D-1)3.sib" target="_blank">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(C-1)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(D-1)5.sib" target="_blank">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(C-1)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(D-1).sib" target="_blank">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(C-1).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(D-1).pdf" target="_blank">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(C-1).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(D-1).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/DeAngelis(C-1).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <CENTER><BR><BR> <CENTER><B><SPAN class="style2">TEMATISKAIS SADAL*JUMS<B></B></SPAN><B> </B></B></CENTER><B><B><BR><BR><B><SPAN class="style3">Vissvtk Sakramenta godam<B></B></SPAN><B> </B></B></B></B></CENTER><B><B><B><BR><left> <BR><B>Fr. Witt</B>,&nbsp;<I>O salutaris</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisWitt.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisWitt.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisWitt.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>Fr. Witt</B>,&nbsp;<I>Tantum ergo Sacramentum</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/(Witt)TANTUMergo.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/(Witt)TANTUMergo.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/(Witt)TANTUMergo.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>Fr. Witt</B>,&nbsp;<I>Visusvto Sakramentu</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TANTUMergo(Witt).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TANTUMergo(Witt).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TANTUMergo(Witt).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Procesijas dziesmas Kristus Miesas un AsiFu svtkos</I>&nbsp;<B>(Organo/TrompeteI/II;Trombone;Tuba)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dziesmasOrg.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTrompI.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTrompII.enc" target="_blank" _blank??="">Encore2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTromb.enc" target="_blank" _blank??="">Encore3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTuba.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dziesmasOrg.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTrompI.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTrompII.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTromb.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dzTuba.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Procesijas%20dziesmasOrg.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>J.N. Ahle, op 10b</B>,&nbsp;<I>Responsoria in processione Corporis Domini/Statio I. "Homo quidam"</I>&nbsp;<B>(SATB/Orchestra)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIP.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITromp1.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITromp2.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITromb1.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITuba.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIP.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITromp1.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITromp2.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITromb1.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusITuba.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIP.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>J.N. Ahle, op 10b</B>,&nbsp;<I>Responsoria in processione Corporis Domini/Statio II. "Respexit Elias"</I>&nbsp;<B>(SATB/Orchestra)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIP.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrompI.sib" target="_blank">Sibelius1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrompII.sib" target="_blank">Sibelius1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrombI.sib" target="_blank">Sibelius1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrombII.sib" target="_blank">Sibelius1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIP.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrompI.pdf" target="_blank">PDF1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrompII.pdf" target="_blank">PDF1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrombI.pdf" target="_blank">PDF1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIITrombII.pdf" target="_blank">PDF1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIP.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>J.N. Ahle, op 10b</B>,&nbsp;<I>Responsoria in processione Corporis Domini/Statio III. "Ego sum panis vitae"</I>&nbsp;<B>(SATB/Orchestra)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIIP.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITrompI.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITrompII.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITrombI.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITuba.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIIP.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITrompI.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITrompII.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITrombI.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIITuba.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIIIP.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>J.N. Ahle, op 10b</B>,&nbsp;<I>Responsoria in processione Corporis Domini/Statio IV. "Misit me vivens Pater"</I>&nbsp;<B>(SATB/Orchestra)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVP.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTrompI.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTrompII.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTrombI.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTuba.enc" target="_blank" _blank??="">Encore1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVP.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTrompI.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTrompII.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTrombI.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVTuba.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CorpusIVP.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"> <B>R. Dubra</B>,&nbsp;<I>Kad priestera rokas</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KADpriestera.MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KADpriestera.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KADpriestera.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>L. Bordse,</B>&nbsp;<I>Ave verum</I>&nbsp;<B>(SA)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumBordese3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumBordese.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumBordese.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumBordese.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>D. Mller,</B>&nbsp;<I>O salutaris</I>&nbsp;<B>(SA)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisMuller3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisMuller.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisMuller.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisMuller.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.02.2011.) <B>L. Perosi</B>,&nbsp;<I>O salutaris Hostia</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPerosi.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPerosi5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPerosi.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPerosi.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.02.2011.) <B>Fr. Witt</B>,&nbsp;<I>Kungs Dievs, vissvt Hostij (O salutaris Hostia)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsWitt.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsWitt5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsWitt.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsWitt.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(3.07.2011.) <B>J. Siniawski</B>, <I>Adoremus(B)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B).enc" target="_blank" _blank""="">Encore4</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B4).enc" target="_blank" _blank""="">Encore4-1</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B4)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(B).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A> &nbsp;&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(B4).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF1</A> &nbsp;&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ADOREMUS(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(3.07.2011.) <B>J. Siniawski</B>,&nbsp; <I>Adoremus(As)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As).enc" target="_blank" _blank""="">Encore4</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As4).enc" target="_blank" _blank""="">Encore4-1</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As4)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A> &nbsp;&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As4).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF1</A> &nbsp;&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Adoremus(As).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.01.2012.)<B>C. Sasnauskas</B>,&nbsp;<I>Visusvto Sakramentu/Tantum ergo (in C,B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(C).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(B).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/VS-Tantum(S.)(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(01.02.2012.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Tu dodi maizi t+rko (in D, C, B)</I>&nbsp;<B>(Solo+SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(D)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(D)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(D).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(C)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(C)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(C).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(B)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(B)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(B).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/TUdodiMaizi(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(05.02.2012.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Nc, Jzu, man sird+ (in Es, D, C)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(Es)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(Es)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(Es).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(D)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(D)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(D).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(C)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(C)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(C).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(Es).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/NacJezu(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(04.04.2012.) <B>Gregorian mel.</B>,&nbsp;<I>Pange lingua (in C,B)</I>&nbsp;<B>(S+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(B)3.sib" target="_blank">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(B)5.sib" target="_blank">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(B).sib" target="_blank">Sibelius6(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(C).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(B).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">C</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/PangeLinguaGr(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">B</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(05.04.2012.) <B>Gregorian mel.</B>,&nbsp;<I>Slav, mle, noslpumu (Pange lingua) (in C,B)</I>&nbsp;<B>(S+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(B)3.sib" target="_blank">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(B)5.sib" target="_blank">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(B).sib" target="_blank">Sibelius6(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(C).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(B).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">C</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/SlaveMele(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">B</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.05.2012.) <B>C. Franck,</B>&nbsp;<I>Panis angelicus</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckSATB(G).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.05.2012.) <B>C. Franck,</B>&nbsp;<I>Panis angelicus</I>&nbsp;<B>(ST+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckST(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckST(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckST(G).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckST(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PanisFranckST(G).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(30.05.2012.) <B>J. Grimm</B>,&nbsp;<I>O sacrum convivium</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Osacrum3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Osacrum5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Osacrum.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Osacrum.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Osacrum.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(02.06.2012.) <B>A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Procesijas dziesmas Kristus Miesas un AsiFu svtkos</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzKoris3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzKoris5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzKoris.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzKoris.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzKoris.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(05.06.2012.) <B>Da~di (Various)</B>,&nbsp;<I>Procesijas dziesmas Kristus Miesas un AsiFu svtkos (tautai)</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzTauta3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzTauta5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzTauta.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzTauta.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ProcDzTauta.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.06.2012.) <B>B. Sexton </B>,&nbsp;<I>Kaut ms esam daudzi (50. Vispasaules Euharistisk kongresa HIMNA)</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kaut3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kaut5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kaut.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kaut.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kaut.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.06.2012.) <B>Ch. Gounod</B>,&nbsp;<I>O salutaris (duet)</I> &nbsp;<B>(ST+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisGounod3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisGounod5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisGounod.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisGounod.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisGounod.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(06.07.2012.) <B>M. Frisina</B>,&nbsp;<I>Anima Christi</I> &nbsp;<B>(SATB+Solo+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AnimaChristi3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AnimaChristi5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AnimaChristi.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AnimaChristi.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AnimaChristi.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.05.2013.) <B>C. Sasnauskas</B>,&nbsp;<I>Tantum ergo (in C,B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(C).enc" target="blank">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(B).enc" target="blank">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(C).pdf" target="blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(B).pdf" target="blank">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(S.)(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(03.09.2015.) <B>R. Jermaks</B>,&nbsp;<I>Visusvto Sakramentu</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS(J)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS(J)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS(J).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS(J).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VS(J).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.02.2016.) <B>T. KBonowski,&nbsp;<I>Kungs Dievs (in G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.02.2016.) <B>T. KBonowski,&nbsp;<I>Kungs Dievs (in F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(F).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungsDievsPol(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.02.2016.) <B>T. KBonowski,&nbsp;<I>O salutaris Hostia (in G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.02.2016.) <B>T. KBonowski,&nbsp;<I>O salutaris Hostia (in F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(F).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisPol(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.08.2016.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Ms pielkdzam-Adoro Te (in A, G)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(A)3.sib" target="_blank">Sibelius3(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(A)5.sib" target="_blank">Sibelius5(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(A).sib" target="_blank">Sibelius6(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(G).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(A).pdf" target="_blank">PDF(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(A).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(A)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/MesPieludzam(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.09.2016.) <B>R. Jermaks</B>,&nbsp;<I>Tantum ergo Sacramentum</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(J)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(J)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(J).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(J).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tantum(J).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.10.2016.)<B> C. Sasnauskas</B>,&nbsp;<I>Vysusvtk Sakramentu/Tantum ergo (in C,B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VSltg-Tantum(S.)(C).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VSltg-Tantum(S.)(B).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VSltg-Tantum(S.)(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VSltg-Tantum(S.)(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VSltg-Tantum(S.)(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/VSltg-Tantum(S.)(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.11.2016.)<B>L. Bordse</B>,&nbsp;<I>O salutaris (Solo)</I>&nbsp;<B>(Solo+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisBordeseSolo3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisBordeseSolo5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisBordeseSolo.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisBordeseSolo.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OsalutarisBordeseSolo.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.02.2017.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Kristus dvsele</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDvesele3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDvesele5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDvesele.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDvesele.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KrDvesele.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(27.07.2017.) <B>W. A. Mozart,</B>&nbsp;<I>Ave verum</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumMozart3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumMozart5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumMozart.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumMozart.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVerumMozart.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.05.2018.)<B>S. Webbe</B>,&nbsp;<I>Ave verum</I>&nbsp;<B>(SA+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WebbeAveVerum.mid" target="_self"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><BR> <CENTER><B><SPAN class="style3">Jzus Sirds/Kunga Jzus godam<B></B></SPAN><B> </B></B></CENTER><B><B><BR><left> <BR><B>C. Rossini (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>O Jesu, mi dulcissime</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OJesu.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OJesu.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OJesu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>O Cor Jesu</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OCorJesu.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OCorJesu.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/OCorJesu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Christus vincit</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CHRISTUSvincit.MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CHRISTUSvincit.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CHRISTUSvincit.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>T. Kowalski</B>,&nbsp;<I>Jzus Sirds litnija</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLitKow.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLitKow.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLitKow.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms (harm. A. Solims),&nbsp;<I>Labais Jzu</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LabaisJezu.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LabaisJezu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LabaisJezu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Anon+ms (harm. A. Solims),&nbsp;<I>Lobais Jezu</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LobaisJezu.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LobaisJezu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LobaisJezu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"> <B>R. Dubra</B>,&nbsp;<I>Tu mana l+ksm+ba</I> &nbsp;<B>(SATB+S/Tsolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tumanaliksmiba.MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tumanaliksmiba.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tumanaliksmiba.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.07.2015.)<B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Lkk, priestersirds ir Jzus Sirds (in A, G)</I>&nbsp;<B>(Solo+SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds.enc" target="_blank" _blank??="">Encore(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds(G).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds(G).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(A)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/LukPriestersirds(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Vl. Viatelis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Kristus Karalis</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKaralis3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKaralis.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKaralis.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KristusKaralis.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(28.01.2011.)<I>(Papildints!)</I>&nbsp;<B>Gregorian mel.</B>,&nbsp;<I>Kunga Prezentcijas templ+ svtki - 2.02.</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SVECUdiena.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(2.07.2011.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Jzus Sirds litnija (2)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(2)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(2)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(2).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(2).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(2).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(26.01.2012.)<B>M. Haidn</B>,&nbsp;<I>Pie Tevis, Kungs (in B, As, G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(B).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(As).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(G).enc" target="_blank" _blank??="">Encore(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(As).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(As)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(G).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(As).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(As)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/PieTevisKungs(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.02.2012.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Daudz cietuaais dls</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DaudzCietDels3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DaudzCietDels5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DaudzCietDels.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DaudzCietDels.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DaudzCietDels.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.07.2012.) <B>L. Cherubini,</B>&nbsp;<I> Veni Jesu&nbsp;</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu.MUS" target="_blank">Finale2003</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesuFIN.pdf" target="_blank">PDF(Finale)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesuSIB.pdf" target="_blank">PDF(Sibelius)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniJesu.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.07.2012.) <B>A. hrwall (arr.)</B>,&nbsp;<I>Skaistais Kungs Jzu</I> &nbsp;<B>(SATB+Descant+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SkaistaisKJ3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SkaistaisKJ5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SkaistaisKJ.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SkaistaisKJ.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SkaistaisKJ.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.06.2013.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Ak, Jzus Sirds</I>&nbsp;<B>(S+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkJS.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkJS.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AkJS.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(15.02.2015.) <B>M. Celminskis </B>,&nbsp;<I>Miers jums</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MiersJums3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MiersJums5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MiersJums.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MiersJums.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MiersJums.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(02.07.2015.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Jzus Sirds litnija (3)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(3)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(3)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(3).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(3).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JSLit(3).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.07.2015.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Jesu, Deus, amor meus</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JesuDeus3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JesuDeus5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JesuDeus.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JesuDeus.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JesuDeus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(19.07.2015.) <B>W. H. Monk</B>,&nbsp;<I>Paliec pie manis (Abide with me)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Paliec.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Paliec.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Paliec.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.02.2017.) <B>M. Celminskis (harm.) </B>,&nbsp;<I>Ar asajiem rka7iem</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ArErkskiem3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ArErkskiem5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ArErkskiem.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ArErkskiem.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ArErkskiem.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(16.07.2017.) <B>D. Manchetta (mel.), M. Celminskis (harm.)</B>,&nbsp;<I>Paliec ar mums</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PaliecC3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PaliecC5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PaliecC.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PaliecC.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/PaliecC.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(05.08.2017.) <B>C. Rossini (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Jesu, dulcis memoria (in G,F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(G).enc" target="_blank" _blank="">Encore(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(G).pdf" target="_blank" _blank="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(F).enc" target="_blank" _blank="">Encore(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(F).pdf" target="_blank" _blank="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JESUdulcis(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR><BR> <CENTER><B><SPAN class="style3">Dieva godam<B></B></SPAN><B> </B></B></CENTER><B><B><BR><left> <BR><B>R. Grantovskis</B>,&nbsp;<I>Svt+, Kungs </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetiKungs.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetiKungs.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SvetiKungs.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>J. Concone</B>,&nbsp;<I>Domine salvam fac </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DOMINEsalvam.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DOMINEsalvam.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DOMINEsalvam.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>J. B. Dykes (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Tuvk pie Dieva </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TuvakpieDieva.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TuvakpieDieva.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TuvakpieDieva.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>A. Krauklis (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Tik br+nia7i </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tikbriniski.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tikbriniski.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tikbriniski.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>Fr. Witt, op. 10a</B>,&nbsp;<I>Te Deum</I>&nbsp;<B>(TrompeteI/II;Trombone;Tuba)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeum1TrompBb.sib" target="_blank">Sibelius1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeum2TrompBb.sib" target="_blank">Sibelius1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumTromb1.sib" target="_blank">Sibelius1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumTromb2.sib" target="_blank">Sibelius1-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeum1TrompBb.pdf" target="_blank">PDF1-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeum2TrompBb.pdf" target="_blank">PDF1-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumTromb1.pdf" target="_blank">PDF1-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumTromb2.pdf" target="_blank">PDF1-4</A>&nbsp;<A <br=""> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>R. Grantovskis</B>,&nbsp;<I>Dievs, m+lest+b valdi</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,milestiba.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,milestiba.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,milestiba.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Dievs Kungs Visspc+gais</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsKungsVissp3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsKungsVissp.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsKungsVissp.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsKungsVissp.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>K. Baumanis</B>,&nbsp;<I>Dievs, svt+ Latviju!</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(G).sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(G).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(F).sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(As)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(As).sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(As).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Dievs,svetiLatviju(As).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>M. Haller</B>,&nbsp;<I>In virtute tua</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Invirtute3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Invirtute.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Invirtute.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Invirtute.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Sykulski</B>,&nbsp;<I>Abba - Tvs</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AbbaTevs3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AbbaTevs.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AbbaTevs.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AbbaTevs.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.11.2010.) <B>J. Concone</B>,&nbsp;<I>Domine, salvam fac</I> &nbsp;<B>(SA)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConcone3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConcone5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConcone.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConcone.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConcone.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(19.11.2010.) <B>J. Concone</B>,&nbsp;<I>Domine, salvam fac</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConconeChoir3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConconeChoir5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConconeChoir.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConconeChoir.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineSalvamConconeChoir.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.02.2012.) <B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Ved mani, Dievs (in D, C, B)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(D)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(D)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(D).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(C)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(C)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(C).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(B)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(B)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(B).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(D).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(C).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(B).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/VedManiDievs(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.07.2012.) <B>J. Singenberger</B>,&nbsp;<I>Ecce Sacerdos magnus</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceSacerdos3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceSacerdos5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceSacerdos.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceSacerdos.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/EcceSacerdos.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.11.2012.) <B>O. Joos,op.14</B>,&nbsp;<I>Vesperes (tautai un korim svtdiens un svtku diens)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JOOSinG1-3.enc" target="_blank" _blank""="">Encore(1-3)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JOOSinG4-10(F).enc" target="_blank" _blank""="">Encore(4-10)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JoosMAGNIFICAT11-12(F).enc" target="_blank" _blank""="">Encore(11-12)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JoosVesperes.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JoosMagnificat(Es).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(Magnificat in Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/JOOSinG1-3.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(1-3)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/JOOSinG4-10(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(4-10)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/JoosMAGNIFICAT11-12(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(11-12)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.06.2016.) <B>W. A. Mozart, </B>&nbsp;<I>Laudate Dominum</I> &nbsp;<B>(Ssolo+SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MozartLaudate.mus" target="_blank">Finale10</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MozartLaudate.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MozartLaudate.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.06.2016.) <B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Te Deum laudamus (in C, B)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B)3.sib" target="_blank">Sibelius3(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B)5.sib" target="_blank">Sibelius5(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B).sib" target="_blank">Sibelius6(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B).pdf" target="_blank">PDF(B)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/TeDeumFurmanik(B).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(B)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.11.2016.)<B>L. Bordse</B>,&nbsp;<I>Domine, salvam fac (in D)</I>&nbsp;<B>(SA+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(D).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.11.2016.)<B>L. Bordse</B>,&nbsp;<I>Domine, salvam fac (in C)</I>&nbsp;<B>(SA+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(C)3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(C)5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(C).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(C).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DomineBordese(C).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.07.2017.) <B>Fr. Witt</B>,&nbsp;<I>Te Deum laudamus, op. 10a (Prlabotais variants!)</I> &nbsp;<B>(SSATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/WittTeDeum.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><BR> <CENTER><B><SPAN class="style3">Svt Gara godam<B></B></SPAN><B> </B></B></CENTER><B><B><BR><left> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>F. Filitz</B>,&nbsp;<I>Dieva m+lest+bas Gars (Loving Spirit Holy Ghost)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVAmilestibasG.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVAmilestibasG5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVAmilestibasG.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DIEVAmilestibasG.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>E. Elgar</B>,&nbsp;<I>Dievs Tvs, augstais debess Valdniek (Father, Lord of earth and heaven)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTevsAugstais.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTevsAugstais5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTevsAugstais.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievsTevsAugstais.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>J. Furmanik</B>,&nbsp;<I>Accepimus</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Accepimus.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Accepimus5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Accepimus.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Accepimus.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.05.2012.) <B>A. Nazareth</B>,&nbsp;<I>Kungs, skti Garu pr mums (in F,G)</I>&nbsp;<B>(S+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru.enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru(G).enc" target="_blank" _blank??="">Encore4(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru(G)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru(G).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/KungssutiGaru(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.05.2012.) <B>A. Williams</B>,&nbsp;<I>Ak, skti gaismu mums, Dievs (Send down your truth, o God) (in F,G)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu(G).enc" target="_blank" _blank""="">Encore 4(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu(G)5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore 5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu(G).pdf" target="_blank" _blank""="">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AKsutiGaismu(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.05.2012.) <B>Traditional (harm. M. Celminskis)</B>,&nbsp;<I>Nc, Svtais Gars (in F,Es)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars(Es)3.sib" target="_blank">Sibelius3(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars(Es)5.sib" target="_blank">Sibelius5(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars.sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars(Es).sib" target="_blank">Sibelius6(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars.pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars(Es).pdf" target="_blank">PDF(Es)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGars.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Es)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.05.2012.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Nc, Svtais Gars</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGarsT3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGarsT5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGarsT.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGarsT.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/NacSvGarsT.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.05.2012.) <B>F. X. Witt</B>,&nbsp;<I>Veni, Creator (in C)</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(C).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(C).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(24.05.2012.) <B>F. X. Witt</B>,&nbsp;<I>Veni, Creator (in A)</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(A)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(A)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(A).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(A).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VeniCreatorWitt(A).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><BR><BR><BR> <CENTER><B><SPAN class="style3">Vissvts Tr+svien+bas godam<B></B></SPAN><B> </B></B></CENTER><B><B><BR><left> <BR><B>J. Ch. H. Rinck</B>,&nbsp;<I>Gloria Patri </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaPatri.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaPatri.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaPatri.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Ch. H. Rinck</B>,&nbsp;<I>Gods lai ir Tvam</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GodslaiirTevam.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GodslaiirTevam.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GodslaiirTevam.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Gloria tibi Trinitas</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiTrinitas(partitura).sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiTrinitas(chor).sib" target="_blank">Sibelius1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Orchester(partitura).sib" target="_blank">Sibelius2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrumpetIBb.sib" target="_blank">Sibelius2-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrumpetIIBb.sib" target="_blank">Sibelius2-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TromboneI.sib" target="_blank">Sibelius2-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tuba.sib" target="_blank">Sibelius2-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiTrinitas(partitura).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiTrinitas(part.chor).pdf" target="_blank">PDF1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Orchester(partitura).pdf" target="_blank">PDF2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrumpetIBb.pdf" target="_blank">PDF2-1</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrumpetIIBb.pdf" target="_blank">PDF2-2</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TromboneI.pdf" target="_blank">PDF2-3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Tuba.pdf" target="_blank">PDF2-4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiTrinitas(partitura).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibiTrinitas(part.chor).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif" 1=""></A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Orchester(partitura).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif" 2=""></A> <BR><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Gloria Tibi Trinitas(Es)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibi(Es).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibi(Es).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibi(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Gloria Tibi Trinitas(F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibi(F).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibi(F).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GloriaTibi(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(13.03.2012.) <B>J. E. Ronan (harm.)</B>,&nbsp;<I>Dievu Tvu dziesms teiciet</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievuTevu.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievuTevu5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievuTevu.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievuTevu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(24.05.2013.) <B>R. Dubra</B>,&nbsp;<I>Svt Tr+svien+ba (in Des, C)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des)3.sib" target="_blank">Sibelius3(Des)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des)5.sib" target="_blank">Sibelius5(Des)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des).sib" target="_blank">Sibelius6(Des)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des).pdf" target="_blank">PDF(Des)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(Des).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(Des)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/TrisvienibaDubra(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A> <BR><BR> <CENTER><B><SPAN class="style3">Dievmtes godam<B></B></SPAN><B> </B></B></CENTER><B><B><BR><left> <BR><B>J. Geringer</B>,&nbsp;<I>Ave,&nbsp;Maria, op. 3</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/geri-ave.enc" target="_blank" _blank""="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/GeringerAveMaria.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/geri-ave.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>J. B. Tresch</B>,&nbsp;<I>Ave Maria (Es)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaTresh(Es).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaTresh(Es).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaTresh(Es).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>J. B. Tresch</B>,&nbsp;<I>Ave Maria (F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaTresh(F).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaTresh(F).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaTresh(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>W. Troschel</B>,&nbsp;<I>Ave Maria</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Troschel).enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Troschel).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Troschel).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>Fr. Schubert</B>,&nbsp;<I>Ave Maria (latviski)</I>&nbsp;<B>(Ssolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubLatv.MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubLatv.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubLatv.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>Fr. Schubert</B>,&nbsp;<I>Ave Maria (latin)</I>&nbsp;<B>(Ssolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubLat.MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubLat.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubLat.MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>J. Schweitzer</B>,&nbsp;<I>Sancta Maria </I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctaMaria.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctaMaria.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/SanctaMaria.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>S. Stuligrosz</B>,&nbsp;<I>Magnificat </I>&nbsp;<B>(SATB+S{Bar}solo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Magnificat.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Magnificat.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Magnificat.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>A. Klanan (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>Mras zemes Karaliene(c)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(c).MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(c).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(c).MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>A. Klanan (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>Mras zemes Karaliene(d)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(d).MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(d).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(d).MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>A. Klanan (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>MMras zemes Karal+ne(c)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MorasZemesKar(c).MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MorasZemesKar(c).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(c).MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>A. Klanan (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>MMras zemes Karal+ne(d)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MorasZemesKar(d).MUS" target="_blank">Finale</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MorasZemesKar(d).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarasZemesKar(c).MID" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>J. Grabowski,</B>&nbsp;<I>Ave Maria</I>&nbsp;<B>(SA)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaGrabowski3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaGrabowski.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaGrabowski.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaGrabowski.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif"><B>A. Solims (harm.)</B>,&nbsp;<I>Mariju ms sveicinsim</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MARIJUmes3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MARIJUmes.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MARIJUmes.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MARIJUmes.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.01.2011.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Marija svt, Latvijas Mte!</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarijaSveta3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarijaSveta5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarijaSveta.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarijaSveta.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MarijaSveta.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.03.2011.) <B>M. Parkinson</B>,&nbsp;<I>Ave Maria</I>&nbsp;<B>(S)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park).enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4(I)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5(I)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park1).enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4(II)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park1)5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5(II)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(I)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park1).pdf" target="_blank" _blank??="">PDF(II)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(I)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMaria(Park1).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(II)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.03.2011.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>No debes+m nk eF#el`s Gabrils</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels3.sib" target="_blank">Sibelius3(a)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels5.sib" target="_blank">Sibelius5(a)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels.sib" target="_blank">Sibelius6(a)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g)3.sib" target="_blank">Sibelius3(g)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g)5.sib" target="_blank">Sibelius5(g)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g).sib" target="_blank">Sibelius6(g)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels.pdf" target="_blank">PDF(a)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g).pdf" target="_blank">PDF(g)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(a)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/Gabriels(g).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(g)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(24.03.2011.) <B>P. Decha</B>,&nbsp;<I>Izraudz+ja tevi Dievs Tvs (Holy Virgin, by God's decree)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/IZRAUDZIJA.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/IZRAUDZIJA5.enc" target="_blank" _blank??="">Encore 5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/IZRAUDZIJA.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/IZRAUDZIJA.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.05.2011.) <B>Anon+ms (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Ave, Virgo!</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVirgo.enc" target="_blank" _blank""="">Encore4</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVirgo5.enc" target="_blank" _blank""="">Encore5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVirgo.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveVirgo.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.05.2011.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Dievmtes litnija (po<u mel.)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitPolu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitPolu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitPolu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitPolu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitPolu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.09.2011.) <B>Fr. X. Engelhart</B>,&nbsp;<I>Ave Maria</I> &nbsp;<B>(Ssolo+SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaEngelhart3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaEngelhart5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaEngelhart.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaEngelhart.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaEngelhart.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(07.10.2011.) <B>Fr. Schubert</B>,&nbsp;<I>Ave Maria </I>&nbsp;<B>(Piano)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubert3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubert5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubert.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubert.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSchubert.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.03.2012.) <B>C. Ett</B>,&nbsp;<I>Ave maris stella</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMarisStella3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMarisStella5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMarisStella.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMarisStella.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMarisStella.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(29.08.2012.) <B>J. Haydn</B>,&nbsp;<I>Ave Maria</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaHaydn3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaHaydn5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaHaydn.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaHaydn.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaHaydn.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(07.10.2012.) <B>Traditional </B>,&nbsp;<I>Ro~kroFa svto</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSveto3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSveto5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSveto.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSveto.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSveto.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(11.10.2012.) <B>Traditional (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Ro~kroFa svto (in C,D)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(C)3.sib" target="_blank">Sibelius3(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(D)3.sib" target="_blank">Sibelius3(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(C)5.sib" target="_blank">Sibelius5(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(D)5.sib" target="_blank">Sibelius5(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(C).sib" target="_blank">Sibelius6(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(D).sib" target="_blank">Sibelius6(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(C).pdf" target="_blank">PDF(C)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(D).pdf" target="_blank">PDF(D)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(C).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(C)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/RozkronaSvetoP(D).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(D)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(18.01.2013.)<B>M. Celminskis</B>,&nbsp;<I>Ave Maria</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCelminskis3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCelminskis5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCelminskis.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCelminskis.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCelminskis.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.05.2015.) <B>M. Mycielski (mel.), (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Maija dziesma (Chwalcie Bki umajone)</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaijaDziesma3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaijaDziesma5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaijaDziesma.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaijaDziesma.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/MaijaDziesma.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(30.05.2015.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Dievmtes litnija (it<u tautas melodija) (Litanie alla Madonna)</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItaluTautas3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItaluTautas5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItaluTautas.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItaluTautas.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItaluTautas.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(07.05.2016.) <B>M. Mycielski (mel.), (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Chwalcie Bki umajone</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ChwalcieLaki3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ChwalcieLaki5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ChwalcieLaki.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ChwalcieLaki.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ChwalcieLaki.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(20.05.2016.) <B>Anon+ms</B>,&nbsp;<I>Dievmtes litnija (it<u mel.)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItalu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItalu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItalu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItalu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitItalu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(02.07.2016.) <B>C. Saint-SaQns</B>,&nbsp;<I>Ave Maria (in A, G, F)</I> &nbsp;<B>(Ssolo)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A)3.sib" target="_blank">Sibelius3(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A)5.sib" target="_blank">Sibelius5(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A).sib" target="_blank">Sibelius6(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G)3.sib" target="_blank">Sibelius3(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G)5.sib" target="_blank">Sibelius5(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G).sib" target="_blank">Sibelius6(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F).sib" target="_blank">Sibelius6(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A).pdf" target="_blank">PDF(A)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G).pdf" target="_blank">PDF(G)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F).pdf" target="_blank">PDF(F)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(A).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(A)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(G).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(G)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaSSolo(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">(F)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(06.02.2017.) <B>G. Caccini (mel.), (harm. Bosi)</B>,&nbsp;<I>Ave Maria</I> &nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCaccini(coro)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCaccini(coro)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCaccini(coro).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCaccini(coro).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaCaccini(coro).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.02.2017.) <B>Traditional, (harm. A. Lesbordes)</B>,&nbsp;<I>Lurdas "Ave Maria" (Pr kalniem un lejm)</I> &nbsp;<B>(SATB+Solo+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesLesbordes(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesLesbordes(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesLesbordes(F).sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesLesbordes(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesLesbordes(F).mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(12.02.2017.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Lurdas "Ave Maria" (Pr kalniem un lejm) (tautai)</I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesT3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesT5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesT.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesT.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveMariaLourdesT.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(14.02.2017.) <B>Traditional, (harm. D. Stella)</B>,&nbsp;<I>Lurdas "Ave Maria" (Pr kalniem un lejm)</I> &nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveLourdesStella3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveLourdesStella5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveLourdesStella.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveLourdesStella.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AveLourdesStella.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.02.2017.) <B>L. Cherubini</B>,&nbsp;<I>Ave Maria </I> &nbsp;<B>(Solo+Clarinet+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClar3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClar5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClar.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClar.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClar.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(21.02.2017.) <B>L. Cherubini</B>,&nbsp;<I>Ave Maria </I> &nbsp;<B>(Solo + Clarinet)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClarinet3.sib" target="_blank">Sibelius3Clar</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaSolo3.sib" target="_blank">Sibelius3S</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClarinet5.sib" target="_blank">Sibelius5Clar</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaSolo5.sib" target="_blank">Sibelius5S</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClarinet.sib" target="_blank">Sibelius6Clar</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaSolo.sib" target="_blank">Sibelius6S</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClarinet.pdf" target="_blank">PDFClar</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaSolo.pdf" target="_blank">PDFS</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaClarinet.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">Clar</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMariaSolo.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif">S</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(22.02.2017.) <B>L. Cherubini</B>,&nbsp;<I>Ave Maria </I> &nbsp;<B>(Solo+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMaria3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMaria5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMaria.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMaria.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/CherubiniAveMaria.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(19.05.2017.) <B>P. Bubla</B>,&nbsp;<I>Dievmtes litnija ( ehu mel.)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitCehu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitCehu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitCehu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitCehu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitCehu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(25.10.2017.) <B>Anon+ms (harm. A. Solims),</B>&nbsp;<I>Ro~ukroFa Kundze (R|aDcowa Pani nieba, ziemi) (in d,e)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(d)3.sib" target="_blank">Sibelius3(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(e)3.sib" target="_blank">Sibelius3(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(d)5.sib" target="_blank">Sibelius5(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(e)5.sib" target="_blank">Sibelius5(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(d).sib" target="_blank">Sibelius6(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(e).sib" target="_blank">Sibelius6(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(d).pdf" target="_blank">PDF(d)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(e).pdf" target="_blank">PDF(e)</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(d).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(d)</A><A href="http://www.andsolm.info/scores/RozukronaKundze(e).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif">(e)</A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(09.02.2018.) <B>Tradicionls (harm. A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Fatimas Ave Maria</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/FatimasAve.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(23.05.2018.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Dievmtes litnija (lat+Fu melodija) </I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinu3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinu5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinu.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinu.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinu.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(30.05.2018.) <B>Traditional</B>,&nbsp;<I>Dievmtes litnija (lat+Fu melodija simplex) </I> &nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinuSimplex3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinuSimplex5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinuSimplex.sib" target="_blank">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinuSimplex.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/DievmLitLatinuSimplex.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><BR> <CENTER><B><SPAN class="style3">Svts Mises da<as<B></B></SPAN><B> </B></B></CENTER><B><B><BR><I>jdens svt+bas laik:</I> <left> <BR><B>R. Jermaks</B>,&nbsp;<I>Ms lkdzam, Kungs</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer.sib" target="_blank" _blank""="">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(01.10.2017.) <B>R. Jermaks</B>,&nbsp;<I>Ms lkdzam,&nbsp;Kungs (in F)</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer(F)3.sib" target="_blank">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer(F)5.sib" target="_blank">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer(F).sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer(F).pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesJer(F).mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Asperges me, op. 35-1</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrub1.enc" target="_blank" _blank""="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrub1.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrub1.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>J. Gruber</B>,&nbsp;<I>Asperges me, op. 35-2</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrub2.enc" target="_blank" _blank""="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrub2.pdf" target="_blank" _blank""="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrub2.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(08.02.2016.) <B>M. Haller</B>,&nbsp;<I>Asperges me</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesHaller3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesHaller5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesHaller.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesHaller.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesHaller.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.03.2017.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Apslacini mani (Asperges me) (in G,F)</I>&nbsp;<B>(Voice+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Apslacini3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Apslacini5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Apslacini.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Apslacini.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Apslacini.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.03.2017.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Apslacini mani (Asperges me) (in G,F)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ApslaciniT3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ApslaciniT5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ApslaciniT.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ApslaciniT.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/ApslaciniT.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.03.2017.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Asperges me (in G,F)</I>&nbsp;<B>(Voice+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrP3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrP5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrP.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrP.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrP.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">(10.03.2017.) <B>Gregorian</B>,&nbsp;<I>Asperges me (in G,F)</I>&nbsp;<B>(Voice)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrT3.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius3</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrT5.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius5</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrT.sib" target="_blank" _blank??="">Sibelius6</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrT.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/AspergesGrT.mid" target="_blank"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><BR><I>(Lieldienu laik)</I> <BR><B>M. Haller</B>,&nbsp;<I>Vidi aquam</I>&nbsp;<B>(SATB+Organ)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VidiaquamHal.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VidiaquamHal.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VidiaquamHal.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">J. Gruber</left></B>,&nbsp;<I>Vidi aquam, op. 82</I>&nbsp;<B>(SATB)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VidiGruber.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VidiGruber.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VidiGruber.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><IMG width="34" height="15" src="images/NewScore.gif">Anon+ms (adapted by A. Solims)</B>,&nbsp;<I>Vidi aquam</I>&nbsp;<B>(S)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VIDIaquam.enc" target="_blank" _blank??="">Encore</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VIDIaquam.pdf" target="_blank" _blank??="">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/VIDIaquam.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><BR><I>Kyrie (Kungs, ap~lojies par mums)</I> <BR><B>Taize (harm. A. Solims), <I>Kyrie (Kungs Jzu) in F</I>&nbsp;<B>(SATB+Cantor)</B>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kyrie(KungsJezu)inF.sib" target="_blank">Sibelius</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kyrie(KungsJezu)inF.pdf" target="_blank">PDF</A>&nbsp;<A href="http://www.andsolm.info/scores/Kyrie(KungsJezu)inF.mid"><IMG src="images/icon_snd.gif"></A> <BR><B>Taize (harm. A. Solims), <I>Kyrie (Kungs Jzu) in G </I>&nbsp;<B>(SATB+Cantor)</B>&nbsp;<